Wendbaarheid - Een RIVM organisatie in beweging - Cratos Consulting

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

De uitdaging

Het RIVM wilde zijn visie vertaald hebben in een strategie voor en herpositionering van een specifiek organisatieonderdeel. De betreffende organisatie kwam uit een periode van reorganiseren, waar relatief weinig aandacht was voor het verbinden van mensen in de nieuwe organisatie. De mensen keken enerzijds uit naar verandering, maar anderzijds waren zij erg sceptisch ten aanzien van het doorvoeren van verbeteringen/veranderingen.

Hoe we dit deden

Met onze doelgerichte aanpak ‘Future Proof’, werden de medewerkers van het organisatieonderdeel door onze consultants begeleid om ‘out-of-the-box’ invulling te geven aan de strategie met als eindresultaat een concrete, gevisualiseerde strategie voor de (verdere) ontwikkeling en positionering van het organisatieonderdeel.

Vanuit de visie werd door de medewerkers, de klantgroepen bepaald van het organisatieonderdeel met hun specifieke behoeftes. Op basis van dit klantinzicht werden de huidige producten en diensten beschouwd en vastgesteld hoe deze passen op de specifieke behoeftes van de klantgroepen. Zo werd inzichtelijk waar de ‘blinde’ vlekken zaten in de huidige dienstverlening en daarmee dus de ontwikkel mogelijkheden. Vervolgens zijn vanuit dit inzicht verschillende strategie scenario’s geformuleerd die op basis van de voorliggende visie zijn beoordeeld en geherformuleerd tot 1 strategie. Tenslotte is voor deze strategie een ‘roadmap’ opgesteld, zodat inzichtelijk was, wat de te nemen stappen zijn voor de organisatie in de tijd.

Het resultaat

Door deze wijze van werken te hanteren werden creativiteit (mensen) en haalbaarheid (organisatie) met elkaar verbonden, zodat  zij elkaar konden versterken. Daarmee werd draagvlak binnen de organisatie gecreëerd vanaf de allereerste stap in het proces, doordat de medewerkers de invulling gaven en het een ‘bottom-up’ proces was in plaats van een ‘top-down’.

Wendbaarheid

In 4 stappen naar een wendbare organisatie

De wereld om ons heen verandert continu. Dat kan zijn op het vlak van technologie, maatschappelijke thema’s of nieuwe inzichten op het gebied van klimaatthema’s. Vraagstukken worden complexer en raken meer individuen en partijen. Deze veranderingen hebben invloed op de dag van morgen, de verdere toekomst en ons werken van vandaag.

Wil je weten hoe een organisatie wendbaar wordt? Download de Whitepaper 'In 4 stappen naar een wendbare organisatie'.

Onze specialist

Directeur en oprichter Cratos Consulting

Michael Sauerbier

Stimuleer mensen om anders te denken en anders te doen. Dat leidt tot creativiteit, verandering en uiteindelijk tot succes.

Volledig profiel »