Van Oord - Offshore & Offshore Wind

Koninklijke Van Oord is een wereldwijd actieve en aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshoreprojecten voor de winning van olie, en gas en windparken. Van Oord heeft drie hoofdactivieiten, namelijk Baggeren, waaronder de aanleg en onderhoud van havens en waterwegen, landaanwinning en kustverdediging,
Offshore olie en gas, installeren van laadboeien en pijpleidingen, leggen van olie- en gasleidingen in ondiep water en beschermen van olie- en gaspijpleidingen op de zeebodem en Offshore Wind, het als EPC-aannemer (ontwerp, inkoop en bouw) realiseren van complete windparken in zee. Cratos Consulting is met name actief geweest voor de laatste tak van Van Oord, de projecten en tenders op Offshore Wind.

De vraag van Van Oord

Van Oord heeft de ambitie om het kwaliteitsniveau van de projectbeheersing te verhogen en het risicomanagement meer integraal onderdeel te laten zijn van haar bedrijfsvoering. Aan Cratos Consulting is de vraag gesteld om het kennisniveau van risicomanagement binnen de organisatie te verhogen, risicomanagers te coachen en op te leiden en het risicomanagement op een aantal grote tenders en projecten waaronder bijvoorbeeld het project Borssele 2 vorm te geven en uit te voeren.

Binnen van Oord wordt Probabilistisch Plannen nog weinig toegepast. Probabilistisch Plannen is een planningsmethode waarin de risico’s (bijzondere gebeurtenissen), normale onzekerheden en eventueel scenario’s in de planning zijn opgenomen. Bij een probabilistische planning wordt de haalbaarheid van de planning inzichtelijk gemaakt na het uitvoeren van een Monte Carlo simulatie op de planning. Doel hiervan is een betrouwbare en haalbare tijdsplanning te kunnen presenteren.

Een ander belangrijk aspect is de impact van de op tijd gekwantificeerde risico’s te bepalen. Dit is namelijk weer belangrijke stuurinformatie voor de project- en contractmanager.

Een van de doelstellingen die samenhangt met de ambitie op projectbeheersing is dan ook om alle risicomanagers en planners structureler met PPI’s te laten werken.

Onze oplossing

In overleg met de klant hebben we gekozen voor een combinatie van uitvoerend risicomanagement op de grote projecten en tenders en het trainen en coachen van risicomanagers en planners op zowel het ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ als het maken van risicoplanningen (lees: Probabilistische Planningen).

Een van onze speerpunten is dat we zo snel als mogelijk onze kennis over willen dragen aan een organisatie. We blijven immers niet altijd betrokken, en maken graag de interne organisatie klaar om het zelf te kunnen doen. Hiertoe hebben we een stappenplan met een roadmap opgesteld in afstemming met Van Oord Offshore & Wind. Het daarin geschetste toekomstbeeld was een organisatie waarin risicomanagement de juiste plek had in iedere tender en ieder project. Van belang was voor Van Oord om faalkosten te kunnen  beperken en in de tenderfase een betere afweging te kunnen maken of het inschrijven op een project verstandig was, en wat de risico’s vroegen in zowel beheersing, planning als reservering. Ook dat hebben we als belangrijke aandachtspunten meegenomen. Daarnaast wilde men de eigen interne organisatie beter equiperen om niet van inhuur en kennis van buiten afhankelijk te blijven.

Een onderdeel van het stappenplan was dan ook een combinatie van kennisdeling in teamsessies, workshops en individuele coaching ‘on the job’, waarin we de meer junior en medior risicomanagers naar een hoger plan getild hebben. We hebben daarnaast een aanvullende training op het maken van risicoplanningen (lees: Probabilistische Planning) gegeven en dit met een aantal risicomanagers en planners in de praktijk gebracht.

Het resultaat

Na een aantal maanden inzet zagen we dat, mede door het laten zien van onze werkwijze op de Borssele projecten en het coachen en trainen van de interne organisatie, het draagvlak voor het toepassen van risicomanagement in de gehele organisatie aan het groeien was. De toegevoegde waarde werd meer en meer ingezien, en de intern coordinatoren op Planning en Risicomanagement zagen het aantal vragen vanuit de eigen organisatie toenemen. We hebben na een periode van twee jaar een enorm tevreden klant toe mogen voegen aan onze ervaring, waar we zeker in de toekomst weer mee hopen te werken.

"Cratos Consulting heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan het neerzetten van het project risicomanagement in de Offshore Wind. Daarbij hebben ze met grote passie mensen enthousiast gemaakt voor, en meegekregen met, het risicomanagement en dat is een prestatie op zichzelf."

Nico Cats ( Van Oord - Coördinator Offshore & Offshore Wind, Department Planning, Risk & Process management )