Renovatie Stuwensemble Nederrijn-Lek - Cratos Consulting

Rijkswaterstaat - Renovatie Stuwensemble Nederrijn-Lek

Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit 3 stuwcomplexen: bij Driel, Amerongen en Hagestein. Met het stuwensemble reguleert Rijkswaterstaat de waterstand in de Nederrijn en Lek en in de IJssel. De stuwen zijn al 50 jaar in gebruik. Daarom waren ze toe aan een grondige renovatie. Rijkswaterstaat verving onder andere de vizierschuiven; een bijzonder onderdeel van de renovatie.

De uitdaging

Rijkswaterstaat heeft met een risico-inventarisatie de onderhoudstoestand van het stuwensemble vastgesteld. Daaruit bleek grootschalige renovatie van de stuwcomplexen nodig: de bedienings-, besturings- en bewegingssystemen zijn verouderd, van een aantal onderdelen is de technische levensduur bereikt en de complexen voldoen niet meer aan de geldende arbo-eisen.

Het stuwensemble wordt geschikt gemaakt voor bediening op afstand. Het op afstand bedienen van de stuwcomplexen levert een efficientere inzet van het personeel op. De bediening van de sluizen en stuwen en het beheer van het waterpeil gebeurt dan vanuit een centraal bedieningsgebouw op het stuwcomplex van Amerongen. Het blijft mogelijk om, bij noodgevallen, de stuwen en de sluizen ter plekke te bedienen vanuit servicegebouwen.

Hoe we dit deden

Onze start was om het risicomanagement op projectniveau ter voorbereiding van de aanbesteding ingericht en gedocumenteerd te krijgen. Zo maakte we het risicodossier integraal onderdeel van het projectmanagement, contractvoorbereiding, SSK raming en PPI planning.

Met de implementatie van het risicodossier binnen contractmanagement, met name op onderdelen als Vraagspecificatie Eisen, Vraagspecificatie Proces, EMVI-onderdelen, inkoopplan en scope was een basis gelegd.

Het resultaat

Uitvoeren van maandelijkse challenge-sessies waarin technische en procesrisico’s in beeld gebracht zijn, en het risicobewustzijn van teamleden werd ontwikkeld;

Op ons initiatief is afgesproken om beheersmaatregelen intuïtiever te integreren in dagelijkse werkzaamheden, issuelijsten en werkafspraken, Op deze manier was het proces van invullen en bijhouden risicoregister conform de RISMAN-methode, in Riskscope vereenvoudigd.