Water

Samen zorgen voor een waterveilig Nederland

Onze acht aandachtsgebieden

Water
Transitie

Samen realiseren wij klimaatadaptatie

Klimaatverandering met extremen zoals hitterecords en neerslagtekorten stelt Nederland voor een uitdaging op het gebied van watermanagement. De oplossing schuilt in klimaatadaptatie, een transformatie in onze omgang met water. Binnen waterveiligheid hebben we te maken met tal van complexe vraagstukken. Neem bijvoorbeeld de opgave die we hebben op het gebied van (achterstallig) onderhoud van onze keringen, die echt aangepakt moeten worden. Gelijktijdig is het beeld over de impact van klimaatverandering op de zeespiegelstijging bijna dagkoers geworden. Hoe gaan we om met zulke sterk wisselende informatie binnen opgaves die jaren duren om te realiseren en daarna eigenlijk voor decennia mee zouden moeten kunnen?

De mate van onzekerheid die we moeten accepteren bij het bepalen en vaststellen van onze koers wordt ook steeds groter, het aantal scenario’s neemt toe en kent een grotere differentiatie. Dat vraagt om een andere aanpak dan waar de methodes zoals we die nu gebruiken in voorzien. We moeten immers leren navigeren in een continu veranderend speelveld.

Onze oplossing

Onze opdrachtgevers begeleiden in hun deel van de transitieopgave, waarbij we ze leren om beter om te kunnen gaan met onzekerheden, sneller tot besluiten te komen, en effectief samen te werken. We helpen daarnaast om inzicht te krijgen in de veelheid aan informatie, keuzes en raakvlakken die samenhangen met de complexiteit van de transities. Door middel van concrete doelen en een pragmatische aanpak houden we grip op de voortgang binnen de opgave. Wij noemen dat Projectmatig Werken binnen Transities.

Wij als Cratos Consulting treden al 15 jaar buiten de gebaande paden om nieuwe oplossingen te vinden voor vraagstukken die zich kenmerken door onzekerheid en complexiteit. Wij erkennen daarin dat succesvol omgaan met verandering komt vanuit de betrokkenheid en het eigenaarschap van de mens.

Dit gebeurt aan de hand van acht aandachtsgebieden:

1. Integraal Organiseren

We bieden handvatten om een integrale benadering te implementeren. Zo kunnen alle alle aspecten van een project, programma of portfolio in samenhang beschouwd worden en worden afgezet tegen de te bereiken doelen.

2. Doelgerichtheid

We begeleiden je naar duidelijke, meetbare doelen die bekend zijn en gedragen worden binnen de gehele organisatie. Zo wordt er samengewerkt om deze te bereiken.

3. Integrale Beheersing

Samen richten we een kader in en bieden methodieken om actuele sturingsinformatie inzichtelijk te hebben en voortdurend grip te houden op de voortgang. Door kort-cyclisch te werken en geleerde lessen mee te nemen is er inzicht en kan er altijd tijdig bijgestuurd worden.

4. Besluitvorming

Het nemen van beslissingen vraagt om inzicht in mogelijke scenario’s, risico’s en kansen, en actuele en relevante informatie om besluiten op te baseren. Door middel van inhoudelijke sessies, praktische dashboards en begrijpelijke rapportages helpen we je er voor te zorgen dat de informatie die nodig is ook beschikbaar is en besluiten snel en onderbouwd genomen kunnen worden.

5. Wendbaarheid

Het vermogen om wendbaar te zijn zit in de factor mens en in hoeverre die in staat is om te gaan met veranderde inzichten. We zetten in op het creëren van eigenaarschap, door met onze opdrachtgevers te kijken naar de aspecten ‘weten, willen en kunnen’. Heeft iemand de juiste kennis, vanuit eigen ervaring, scholing, maar ook interne communicatie vanuit de organisatie zelf? Voelt iemand zich betrokken? En is iemand überhaupt in staat vanuit zijn rol of mandaat om invloed uit te oefenen en impact te maken? Daar brengen wij verandering in door middel van teamsessies, individuele coaching en trainingen. Daarnaast nemen we ook de flexibiliteit van de werkprocessen onder de loep.

6. Samenwerken

Door middel van trainingen op maat, ‘deep dives’ en samenwerkingssessies bevorderen we teamwork en begeleiden we je om individuele sterke punten inzichtelijk te krijgen en te benutten. Ook zorgen we voor het creëren van een veilige omgeving en een gedragen beeld over de koers.

7. Risicogestuurd Denken en Handelen® (RDH®)

Wij leren je door middel van het implementeren van onze aanpak ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ om een andere kijk te krijgen op onzekerheden, en deze te benoemen en beet te pakken. ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ is onze mensgerichte aanpak op risicomanagement, waarbij we ons, naast het voorzien van potentiële risico’s en kansen en het proactief aanpakken hiervan, richten op het creëren van eigenaarschap binnen het team.

8. Stakeholderbetrokkenheid

Het ‘managen’ van stakeholders is niet voldoende. Actieve betrokkenheid en communicatie met alle belanghebbenden is nodig omdat de raakvlakken binnen transities groot zijn. Wij helpen daarbij door bijvoorbeeld het opzetten van toegepaste rapportages, zodat iedere stakeholder de voor hem of haar relevante informatie heeft, of het organiseren van samenwerkingsessies die breder zijn dan alleen de projectorganisatie zelf, en ook de stakeholders betrekken.

Dit gebeurt aan de hand van acht aandachtsgebieden:

We bieden handvatten om een integrale benadering te implementeren. Zo kunnen alle alle aspecten van een project, programma of portfolio in samenhang beschouwd worden en worden afgezet tegen de te bereiken doelen.

We begeleiden je naar duidelijke, meetbare doelen die bekend zijn en gedragen worden binnen de gehele organisatie. Zo wordt er samengewerkt om deze te bereiken.

Samen richten we een kader in en bieden methodieken om actuele sturingsinformatie inzichtelijk te hebben en voortdurend grip te houden op de voortgang. Door kort-cyclisch te werken en geleerde lessen mee te nemen is er inzicht en kan er altijd tijdig bijgestuurd worden.

Het nemen van beslissingen vraagt om inzicht in mogelijke scenario’s, risico’s en kansen, en actuele en relevante informatie om besluiten op te baseren. Door middel van inhoudelijke sessies, praktische dashboards en begrijpelijke rapportages helpen we je er voor te zorgen dat de informatie die nodig is ook beschikbaar is en besluiten snel en onderbouwd genomen kunnen worden.

Het vermogen om wendbaar te zijn zit in de factor mens en in hoeverre die in staat is om te gaan met veranderde inzichten. We zetten in op het creëren van eigenaarschap, door met onze opdrachtgevers te kijken naar de aspecten ‘weten, willen en kunnen’. Heeft iemand de juiste kennis, vanuit eigen ervaring, scholing, maar ook interne communicatie vanuit de organisatie zelf? Voelt iemand zich betrokken? En is iemand überhaupt in staat vanuit zijn rol of mandaat om invloed uit te oefenen en impact te maken? Daar brengen wij verandering in door middel van teamsessies, individuele coaching en trainingen. Daarnaast nemen we ook de flexibiliteit van de werkprocessen onder de loep.

Door middel van trainingen op maat, ‘deep dives’ en samenwerkingssessies bevorderen we teamwork en begeleiden we je om individuele sterke punten inzichtelijk te krijgen en te benutten. Ook zorgen we voor het creëren van een veilige omgeving en een gedragen beeld over de koers.

Wij leren je door middel van het implementeren van onze aanpak ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ om een andere kijk te krijgen op onzekerheden, en deze te benoemen en beet te pakken. ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ is onze mensgerichte aanpak op risicomanagement, waarbij we ons, naast het voorzien van potentiële risico’s en kansen en het proactief aanpakken hiervan, richten op het creëren van eigenaarschap binnen het team.

Het ‘managen’ van stakeholders is niet voldoende. Actieve betrokkenheid en communicatie met alle belanghebbenden is nodig omdat de raakvlakken binnen transities groot zijn. Wij helpen daarbij door bijvoorbeeld het opzetten van toegepaste rapportages, zodat iedere stakeholder de voor hem of haar relevante informatie heeft, of het organiseren van samenwerkingsessies die breder zijn dan alleen de projectorganisatie zelf, en ook de stakeholders betrekken.

> 385

Succesvolle opdrachten uitgevoerd

> 80%

Terugkerende klanten

8,6

Klanttevredenheid

15

Jaar in bedrijf

Onze specialist

Daniela Mayan

Senior Consultant
"Het is tijd om te dóen en dat vraagt lef! Wij helpen om dat lef te kunnen tonen in de systeem- èn cultuurverandering die de wateropgave vraagt."
Daniela

Over Daniela en haar passie voor Waterveiligheid​

Mijn persoonlijke kernwaarden… (opr)echt, puur, respect en goede energie…dát is waaraan ik toets wat ik doe, waar ik ben en met wie ik ben. Vanuit deze kernwaarden heb ik altijd een diepe verbondenheid gevoeld voor de natuur en geniet ik volop waar water, bossen en bergen samen komen.
Tegelijkertijd word ik altijd gedreven door relevantie: bijdragen aan vraagstukken die ertoe doen, die helpen om het samen beter te doen. Dit resulteert inmiddels in jarenlange inzet op nationale en internationale programma’s en projecten, onder meer ten aanzien van Waterveiligheid. Als Themaleider Water binnen Cratos Consulting breng ik deze elementen dan ook met veel energie samen.

Mijn ambitie hierin is om met mijn collega’s een relevante bijdrage te leveren aan een waterveilig Nederland, vanuit de realiteit van klimaatverandering en met de onzekerheden die hiermee gepaard gaan.

Scroll naar boven