Water

Samen realiseren wij klimaatadaptatie

Klimaatverandering zorgt voor meer en meer extremen in ons weerbeeld, die zich in een steeds hogere frequentie tonen. Zo krijgen we in ons land, dat bekend staat om een gematigd zeeklimaat, in toenemende mate te maken met hitterecords en neerslagtekorten. De langere en intensere periodes van hitte en droogte leiden tot problemen ten aanzien van de beschikbaarheid en de kwaliteit van ons water. Daarentegen wordt de kans op wateroverlast juist vergroot door de stijgende zeespiegel. Bodemdaling en hogere waterafvoer vergroten de kans op wateroverlast en overstromingen. Klimaatverandering heeft daarmee een grote impact op de gezondheid, leefbaarheid en economie in Nederland.

Met klimaatverandering en bijbehorende onzekerheden als gegeven, moeten wij onze bebouwde en landelijke gebieden aanpassen om onze kwetsbaarheid te verkleinen. Dit vraagt om klimaatadaptatie; fundamentele veranderingen in de wijze waarop wij denken óver en omgaan mèt water. Dat helpt ons om onze gebieden klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Vanuit waterveiligheid vertaalt zich dit enerzijds in het buiten houden van water (bijvoorbeeld door het versterken van waterkeringen) en anderzijds juist in het geven van meer ruimte aan water.

Het is belangrijk dat we ons bewustzijn over veiligheidsnormen verhogen en hier met alle betrokken partijen de dialoog over aangaan. Zo kunnen we vanuit een gemeenschappelijk gedragen beeld samenwerken om deze normen niet enkel als doel te stellen, maar ook te behalen. Het is daarbij noodzakelijk om actief wereldwijde ontwikkelingen en inzichten te volgen en deze te integreren in scenario uitwerking en besluitvorming. Dit helpt ons namelijk om rampen als een overstroming te voorkomen en, als een dergelijke ramp zich toch voordoet, te beheersen. Alleen zo is het mogelijk om de transitie naar een waterveilig Nederland succesvol te realiseren.

Kaderrichtlijn Water - Watergentiaan onderwater - Rijkswaterstaat - RWS Blikonderwater-min

Aandachtsgebieden voor het realiseren van een transitie

Het waterveilig houden van ons land vergt, naast specifieke kennis en vaardigheden, ook lef om uitdagingen aan te gaan. Vandaar dat wij ons als Cratos Consulting al meer dan 15 jaar inzetten binnen de context van waterveiligheid. Dit hebben wij gedaan vanuit verschillende programma’s in meer dan 40 projecten. Zo dragen wij bij aan het realiseren van klimaatadaptatie.

Gebaseerd op onze ervaringen weten we inmiddels, dat het volledig kunnen beheersen van zo’n transitie, met zijn vele onzekerheden, een illusie is. We kunnen deze echter wel sturen, waardoor we ons continu aanpassen en een stap voor blijven lopen. Dat vraagt om actieve samenwerking tussen alle betrokken stakeholders: overheden, bedrijfsleven, universiteiten, adviesbureaus, maatschappelijke organisaties en burgers. Daarnaast is er een sturingsaanpak nodig die uitgaat van sturen door beïnvloeden en aanpassen en bijsturen in plaats van controleren en beheersen.

8 aandachtsgebieden voor een succesvolle transitie:

Integrale benadering
Doelgerichtheid
Integrale beheersing
Wendbaarheid-Flexibiliteit
Samenwerken
Risicogestuurd Denken en Handelen (RDH®) - Risicomanagement
Stakeholderbetrokkenheid

Meer weten over wat de inzet van deze aandachtsgebieden en onze aanpak op Projectmatig Werken bijdraagt aan waterveiligheid, of eens sparren over jouw opgave binnen klimaatadaptatie? Daniela gaat graag het gesprek met je aan.

Door de inzet van Projectmatig Werken zorgen we voor:

– structuur en een overzichtelijke sturingsaanpak zodat er echt samengewerkt kan worden, resources zo effectief mogelijk zijn ingezet en er adaptief gehandeld kan worden;
– inzicht en richting door middel van Risicogestuurd Denken en Handelen waardoor besluitvorming expliciet gemaakt kan worden en besluiten ook daadwerkelijk afgewogen worden genomen;
– een bestendige en toegepaste projectbeheersing om zo grip te geven bij het realiseren van de ambities.

Wij helpen bij het begeleiden van het proces, in samenwerking met betrokken stakeholders. Tegelijkertijd waken wij voor tunnelvisies die te snel inzoomen op een bepaald scenario met een specifieke oplossing.

Wij creëren, samen met onze opdrachtgevers, een omgeving waarin de dialoog open gevoerd kan worden en er ruimte is voor eigenaarschap en ontwikkeling, waardoor het mogelijk is besluiten te nemen en zo de oplossingen van de toekomst te realiseren. Dit doen we vanuit onze praktijkervaring, gebaseerd op een denkkader met 8 aandachtsgebieden die nodig zijn om transitieopgaves, waaronder op waterveiligheid, succesvol te realiseren en daarmee bij te dragen aan klimaatadaptatie.

Meer informatie?

Daniela-Mayan

Over Daniela en haar passie voor Waterveiligheid

Mijn persoonlijke kernwaarden… (opr)echt, puur, respect en goede energie…dát is waaraan ik toets wat ik doe, waar ik ben en met wie ik ben. Vanuit deze kernwaarden heb ik altijd een diepe verbondenheid gevoeld voor de natuur en geniet ik volop waar water, bossen en bergen samen komen.
Tegelijkertijd word ik altijd gedreven door relevantie: bijdragen aan vraagstukken die ertoe doen, die helpen om het samen beter te doen. Dit resulteert inmiddels in jarenlange inzet op nationale en internationale programma’s en projecten, onder meer ten aanzien van Waterveiligheid. Als Themaleider Water binnen Cratos Consulting breng ik deze elementen dan ook met veel energie samen.

Mijn ambitie hierin is om met mijn collega’s een relevante bijdrage te leveren aan een waterveilig Nederland, vanuit de realiteit van klimaatverandering en met de onzekerheden die hiermee gepaard gaan.

E-mail: d.mayan@cratosconsulting.nl

Telelefoon: 06-14213269

Onze successen bij het realiseren van een transitie:

Risico's in beeld voor 3 RWS stuwcomplexen

Met de implementatie van het risicodossier binnen contractmanagement was een basis gelegd.

Risico's in beeld voor het Waterschap en rivier de IJssel

Als resultaat een integraal verbonden risicomanagement proces met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) en System Engineering (SE).