Energietransitie

Samen realiseren wij de energietransitie

Om in 2050 een CO2-uitstoot van 0 (Net Zero) te realiseren, is ons belangrijkste instrument de energietransitie. De kern van de opgave: verschuiving van een energiemix op basis van fossiele brandstoffen naar een op basis van hernieuwbare energiebronnen. Alle sectoren, van transport en industrie tot de gebouwde omgeving krijgen te maken met deze verschuiving, anders gezegd: transitie.

De rijks- en regionale overheid hebben een belangrijke regierol om de energietransitie in Nederland te stimuleren en toe te werken naar concrete oplossingen. De sleutel ligt in het vinden van de juiste combinatie tussen het versnellen van de energietransitie en het verduurzamen van de (bestaande) infrastructuur en het vastgoed. Dit vraagt om een brede samenwerking met allerlei stakeholders uit de samenleving, leiderschap en coördinatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Het klinkt simpel, maar de praktijk is weerbarstig. Dit soort transities zijn wel te sturen, maar nooit volledig te beheersen. Het vraagt om actieve betrokkenheid van verschillende stakeholders: overheden, bedrijfsleven, universiteiten, adviesbureaus, maatschappelijke organisaties en burgers. Een sturingsaanpak is nodig die uitgaat van sturen door beïnvloeden, aanpassen en bijsturen in plaats van volledig proberen te beheersen. Centraal in de aanpak staat samenwerken, hoofd- van bijzaken scheiden gecombineerd met het zoeken naar en leren over oplossingen voor de energietransitie.

Grip voor de Waterschappen op de klimaatadaptatie - Cratos Consulting

Juiste structuur en besturing, om grip te te houden bij het realiseren van de ambities

Het samen realiseren van de energietransitie vergt specifieke kennis en vaardigheden. Cratos Consulting heeft deze in huis. Wij weten het (uitvoerings-)programma of project de juiste structuur en besturing te geven, om grip te te houden bij het realiseren van de ambities. Wij helpen jou bij het begeleiden van het proces, in samenwerking met betrokken stakeholders. Tegelijkertijd waken wij voor tunnelvisies die te snel inzoomen op een specifieke oplossing.

Wij creëren voor jou een omgeving die nodig is om oplossingen van de toekomst te ontwikkelen en te realiseren. Vanuit onze praktijkervaring hebben we een denkkader gebouwd op 5 pijlers die nodig zijn om de transitieopgave te realiseren en daarmee bij te dragen aan de energietransitie.

Cratos Consulting heeft een bewezen trackrecord in het werken aan de energietransitie. Onze adviseurs hebben jarenlange kennis en ervaring in het werken aan een duurzame leefomgeving. Samen met jou versnellen we de energietransitie. Wij maken jouw ambities werkelijkheid!

5 pijlers die nodig zijn om de transitieopgave te realiseren

Succesverhalen uit de praktijk

Succesverhaal - Van Oord - Offshore Wind - Cratos Consulting

Van Oord Offshore Wind

Koninklijke Van Oord is een wereldwijd actieve en aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshoreprojecten voor de winning van olie, en gas en windparken. Van Oord heeft drie hoofdactivieiten, namelijk Baggeren, waaronder de aanleg en onderhoud van havens en waterwegen, landaanwinning en kustverdediging,
Offshore olie en gas, installeren van laadboeien en pijpleidingen, leggen van olie- en gasleidingen in ondiep water en beschermen van olie- en gaspijpleidingen op de zeebodem en Offshore Wind, het als EPC-aannemer (ontwerp, inkoop en bouw) realiseren van complete windparken in zee. Cratos Consulting is met name actief geweest voor de laatste tak van Van Oord, de projecten en tenders op Offshore Wind.

Uitdagingen in een snel veranderende wereld

Succesvol in projecten samenwerken

...en doelstellingen behalen?

Lees meer »

Inzicht in stuurinformatie

...en datagedreven besluiten nemen?

Lees meer »

Snel inspelen op veranderingen

...en toekomstbestendig organiseren?

Lees meer »

Doelstellingen en toprisico’s bewaken

...en inzicht in trends om te sturen

Lees meer »