Energie

Samen realiseren wij de energietransitie

Op naar 2050!

Energie
Energiemix

Versnellen van de transitie

Energietransitie is ons belangrijkste instrument om in 2050 een CO2-uitstoot van 0 (Net Zero) te realiseren. Hiervoor moet, binnen alle sectoren, een verschuiving plaatsvinden van een energiemix op basis van fossiele brandstoffen naar een energiemix op basis van hernieuwbare energiebronnen. De rijks- en regionale overheid hebben een belangrijke regierol om de energietransitie in Nederland te stimuleren en toe te werken naar concrete oplossingen. De sleutel ligt in het vinden van de juiste combinatie tussen het versnellen van de energietransitie en het verduurzamen van de (bestaande) infrastructuur en het vastgoed. Dit vraagt om een brede samenwerking met allerlei stakeholders uit de samenleving en leiderschap en coördinatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

De ontwikkelingen gaan snel. Tegelijk hebben we te maken met een veel groter speelveld met meer diverse stakeholders dan we gewend zijn vanuit eerdere opgaves in de afgelopen decennia. Dat vraagt om een andere kijk op samenwerken, en een oplossing om integraal over de projecten en individuele partijen heen doelen te kunnen stellen en deze ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Huidige methodes op Projectmatig Werken voorzien daar maar ten dele in. Er is roep om een andere aanpak die rekening houdt met ontwikkelingen als Integraal Programmeren en andere contracterings- en samenwerkingsvormen.

Wat wij doen?

Onze opdrachtgevers begeleiden in hun deel van de transitieopgave, waarbij we ze leren om beter om te kunnen gaan met onzekerheden, sneller tot besluiten te komen, en effectief samen te werken. We helpen daarnaast om inzicht te krijgen in de veelheid aan informatie, keuzes en raakvlakken die samenhangen met de complexiteit van onder meer de Energietransitie. Door middel van concrete doelen en een pragmatische aanpak houden we grip op de voortgang binnen de opgave. Wij noemen dat ‘Projectmatig Werken binnen Transities volgens Cratos Consulting’.

Dit gebeurt aan de hand van acht aandachtsgebieden:

1. Integraal Organiseren

We bieden handvatten om een integrale benadering te implementeren. Zo kunnen alle alle aspecten van een project, programma of portfolio in samenhang beschouwd worden en worden afgezet tegen de te bereiken doelen.

2. Doelgerichtheid

We begeleiden je naar duidelijke, meetbare doelen die bekend zijn en gedragen worden binnen de gehele organisatie. Zo wordt er samengewerkt om deze te bereiken.

3. Integrale Beheersing

Samen richten we een kader in en bieden methodieken om actuele sturingsinformatie inzichtelijk te hebben en voortdurend grip te houden op de voortgang. Door kort-cyclisch te werken en geleerde lessen mee te nemen is er inzicht en kan er altijd tijdig bijgestuurd worden.

4. Besluitvorming

Het nemen van beslissingen vraagt om inzicht in mogelijke scenario’s, risico’s en kansen, en actuele en relevante informatie om besluiten op te baseren. Door middel van inhoudelijke sessies, praktische dashboards en begrijpelijke rapportages helpen we je er voor te zorgen dat de informatie die nodig is ook beschikbaar is en besluiten snel en onderbouwd genomen kunnen worden.

5. Wendbaarheid

Het vermogen om wendbaar te zijn zit in de factor mens en in hoeverre die in staat is om te gaan met veranderde inzichten. We zetten in op het creëren van eigenaarschap, door met onze opdrachtgevers te kijken naar de aspecten ‘weten, willen en kunnen’. Heeft iemand de juiste kennis, vanuit eigen ervaring, scholing, maar ook interne communicatie vanuit de organisatie zelf? Voelt iemand zich betrokken? En is iemand überhaupt in staat vanuit zijn rol of mandaat om invloed uit te oefenen en impact te maken? Daar brengen wij verandering in door middel van teamsessies, individuele coaching en trainingen. Daarnaast nemen we ook de flexibiliteit van de werkprocessen onder de loep.

6. Samenwerken

Door middel van trainingen op maat, ‘deep dives’ en samenwerkingssessies bevorderen we teamwork en begeleiden we je om individuele sterke punten inzichtelijk te krijgen en te benutten. Ook zorgen we voor het creëren van een veilige omgeving en een gedragen beeld over de koers.

7. Risicogestuurd Denken en Handelen® (RDH®)

Wij leren je door middel van het implementeren van onze aanpak ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ om een andere kijk te krijgen op onzekerheden, en deze te benoemen en beet te pakken. ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ is onze mensgerichte aanpak op risicomanagement, waarbij we ons, naast het voorzien van potentiële risico’s en kansen en het proactief aanpakken hiervan, richten op het creëren van eigenaarschap binnen het team.

8. Stakeholderbetrokkenheid

Het ‘managen’ van stakeholders is niet voldoende. Actieve betrokkenheid en communicatie met alle belanghebbenden is nodig omdat de raakvlakken binnen transities groot zijn. Wij helpen daarbij door bijvoorbeeld het opzetten van toegepaste rapportages, zodat iedere stakeholder de voor hem of haar relevante informatie heeft, of het organiseren van samenwerkingsessies die breder zijn dan alleen de projectorganisatie zelf, en ook de stakeholders betrekken.

Dit gebeurt aan de hand van acht aandachtsgebieden:

We bieden handvatten om een integrale benadering te implementeren. Zo kunnen alle alle aspecten van een project, programma of portfolio in samenhang beschouwd worden en worden afgezet tegen de te bereiken doelen.

We begeleiden je naar duidelijke, meetbare doelen die bekend zijn en gedragen worden binnen de gehele organisatie. Zo wordt er samengewerkt om deze te bereiken.

Samen richten we een kader in en bieden methodieken om actuele sturingsinformatie inzichtelijk te hebben en voortdurend grip te houden op de voortgang. Door kort-cyclisch te werken en geleerde lessen mee te nemen is er inzicht en kan er altijd tijdig bijgestuurd worden.

Het nemen van beslissingen vraagt om inzicht in mogelijke scenario’s, risico’s en kansen, en actuele en relevante informatie om besluiten op te baseren. Door middel van inhoudelijke sessies, praktische dashboards en begrijpelijke rapportages helpen we je er voor te zorgen dat de informatie die nodig is ook beschikbaar is en besluiten snel en onderbouwd genomen kunnen worden.

Het vermogen om wendbaar te zijn zit in de factor mens en in hoeverre die in staat is om te gaan met veranderde inzichten. We zetten in op het creëren van eigenaarschap, door met onze opdrachtgevers te kijken naar de aspecten ‘weten, willen en kunnen’. Heeft iemand de juiste kennis, vanuit eigen ervaring, scholing, maar ook interne communicatie vanuit de organisatie zelf? Voelt iemand zich betrokken? En is iemand überhaupt in staat vanuit zijn rol of mandaat om invloed uit te oefenen en impact te maken? Daar brengen wij verandering in door middel van teamsessies, individuele coaching en trainingen. Daarnaast nemen we ook de flexibiliteit van de werkprocessen onder de loep.

Door middel van trainingen op maat, ‘deep dives’ en samenwerkingssessies bevorderen we teamwork en begeleiden we je om individuele sterke punten inzichtelijk te krijgen en te benutten. Ook zorgen we voor het creëren van een veilige omgeving en een gedragen beeld over de koers.

Wij leren je door middel van het implementeren van onze aanpak ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ om een andere kijk te krijgen op onzekerheden, en deze te benoemen en beet te pakken. ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ is onze mensgerichte aanpak op risicomanagement, waarbij we ons, naast het voorzien van potentiële risico’s en kansen en het proactief aanpakken hiervan, richten op het creëren van eigenaarschap binnen het team.

Het ‘managen’ van stakeholders is niet voldoende. Actieve betrokkenheid en communicatie met alle belanghebbenden is nodig omdat de raakvlakken binnen transities groot zijn. Wij helpen daarbij door bijvoorbeeld het opzetten van toegepaste rapportages, zodat iedere stakeholder de voor hem of haar relevante informatie heeft, of het organiseren van samenwerkingsessies die breder zijn dan alleen de projectorganisatie zelf, en ook de stakeholders betrekken.

> 385

Succesvolle opdrachten uitgevoerd

> 80%

Terugkerende klanten

8,6

Klanttevredenheid

15

Jaar in bedrijf

Onze specialist

Robert Louwes

Consultant
"Onze uitdaging binnen de energietransitie, is om de impact voor de eindgebruiker zo klein mogelijk te maken, en toch onze fossiele brandstoffen in te wisselen voor hernieuwbare energiebronnen."
Robert

Over Robert en zijn passie voor Energie

Van jongs af aan verwonderde het me al dat Energie altijd en overal voor handen is. Met verbazing keek ik naar de gebouwen die ook ‘s nachts tot leven kwamen en verlicht en warm bleven. Ik vond het magisch! Ook naarmate ik ouder werd bleef de complexiteit van dit geheel mij boeien. Hoe onze energievoorziening tot stand is gekomen en hoe wij ervoor zorgen dat het een blijvende, duurzame bron is voor de toekomst.

Vanuit deze fascinatie wil ik een bijdrage te leveren aan een betrouwbaar netwerk van energie. Maar wel een die geen belasting legt op onze aarde, en daarmee ook gegarandeerd blijft en echt toekomstbestendig is. Een deel van de ambitie heb ik kunnen verwezenlijken door deel te nemen aan projecten op het gebied van het verminderen van uitstoot in een van de grootste industriële gebieden van Nederland.

Deze projecten hebben mij nog verder gemotiveerd om na te denken hoe we stappen kunnen zetten in het verminderen van uitstoot en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Vanuit mijn rol als Themaleider Energie mag ik onze dienstverlening nog verder ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de energietransitie.

Scroll naar boven