Duurzame leefomgeving

Samenwerken aan de wereld van morgen

De wereld van morgen ziet er anders uit dan de wereld van vandaag. Onder invloed van onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie, de verstedelijkingsopgave en duurzame mobiliteit, verandert de wereld structureel en radicaal. 

Zulke ingrijpende veranderingen in onze leefomgeving, oftewel transities, vragen om sturing, samenwerking en visie, in een context waarin de rolverdeling tussen overheden onderling en met de samenleving ook verandert.

Nieuwe sturingsmodellen zijn nodig, die gebaseerd zijn op beïnvloeden, aanpassen en bijsturen. Nieuwe samenwerkingsmodellen zijn nodig, die gebaseerd zijn op een gelijkwaardige risicoverdeling en op het maximaal benutten van de kwaliteiten van zowel publieke als private partijen. Dit vraagt om andere vormen van leiderschap en gezamenlijk draagvlak. 

Met onze expertise op het gebied van projectmatig werken en ons gevoel voor de dynamiek van samenwerken helpen wij onze opdrachtgevers om dagelijks samen te werken aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.

Pijlers voor een
duurzame leefomgeving

Thema's binnen de transitie naar een duurzame leefomgeving

Klimaatadaptatie

Water - Cratos Consulting

Energietransitie

Energietransitie - Cratos Consulting

Inzicht in en uitvoering van transities

Wij helpen onze opdrachtgevers bij het verkrijgen van focus op het gezamenlijk creëren van waarde (doelen/ambities), hoe ruimte te bieden voor innovatie en tegelijkertijd vraaggestuurd te werken. Wij helpen bij de inrichting, implementatie en executie van de besturing van het geheel van projecten, programma’s en agile-trajecten (Project Portfolio Management).

En wij bieden inzicht en handelingsperspectief en leveren daarmee een directe bijdrage aan het oplossen van belangrijke maatschappelijk opgaven binnen de duurzame leefomgeving, als: energietransitie en klimaatadaptatie.

Meer weten over de pijlers voor de transitie naar een duurzame leefomgeving? Jessica vertelt je er graag meer over. 

 

Meer informatie?

E-mail: j.otto@cratosconsulting.nl

Tel. nr.: 06-43016653