Duurzaam Vastgoed

Toekomstbestendig vastgoed

Dat realiseren we samen!

Vastgoed
Van bouw tot gebruik

Duurzaam op alle facetten

Duurzaam vastgoed is een breed en veelomvattend begrip. Het bevat het ontwerpen, bouwen, beheren, gebruiken en hergebruiken van gebouwen en materialen op een manier die zowel het milieu als de mens respecteert. En richt zich op drie verschillende aspecten:

Gebouwen die een minimale impact hebben op het milieu. Dit omvat het verminderen van energieverbruik, waterverbruik, afvalproductie, de uitstoot van broeikasgassen en het hergebruik van materialen.

Gebouwen die bijdragen aan het welzijn van hun gebruikers en de gemeenschap. Dit kan gaan over gezonde binnen luchtkwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid en het bevorderen van sociale cohesie.

Gebouwen die financieel haalbaar zijn en bijdragen aan de economische welvaart op de lange termijn, door bijvoorbeeld lagere operationele kosten of verhoogde vastgoedwaarde.

De reductie van CO2-emissie is in het kader van duurzaamheid dé belangrijkste uitdaging van deze eeuw in de vastgoedsector. De urgentie om vastgoed vooral ecologisch te verduurzamen is verklaarbaar als je kijkt naar het feit dat in Nederland 40% van de CO2-uitstoot en 40% van het energieverbruik afkomstig is uit de gebouwde omgeving. Hierbij is de snelheid waarin technologische ontwikkelingen en aanpassingen in wet- en regelgeving elkaar opvolgen een extra dimensie in de besluitvorming. Vandaag verduurzamen, wetende dat er binnen afzienbare tijd veranderingen aan kunnen komen en de investering daarmee niet lonend is? Of wachten, met als gevolg dat de beoogde termijn in het gedrang komt?

De juiste balans tussen ecologische, sociale en economische duurzaamheid

Bij Cratos Consulting geloven we dat bij het verduurzamen van vastgoed niet alleen de focus moet liggen op de ecologische kant, maar op het kiezen van de juiste balans tussen ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Met als doel om gebouwen te creëren die niet alleen efficiënt en milieuvriendelijk zijn, maar ook gezonde, comfortabele en waardevolle ruimtes bieden voor hun gebruikers.

Wat wij doen?

Onze methodiek biedt gebouweigenaren handvatten bij het kiezen, plannen en uitvoeren van maatregelen passend bij de geambieerde toekomstbestendigheid van het vastgoed. We creëren hiermee houvast op het verloop van de genomen maatregelen en het effect daarvan op de doelstellingen.

We helpen inzicht te krijgen in de veelheid aan informatie, keuzes en raakvlakken die samenhangen met de complexiteit van onder meer de Verduurzamings- en Toekomstbestendigheidsopgave op ons vastgoed.

Ook begeleiden we onze opdrachtgevers bij het zorgen voor de juiste balans tussen ecologische, sociale en economische duurzaamheid en zetten in op het beter om gaan met onzekerheden, sneller nemen van besluiten en effectieve samenwerking.

Onze aanpak is specifiek ontworpen om:

Dit gebeurt aan de hand van acht aandachtsgebieden:

1. Integraal Organiseren

We bieden handvatten om een integrale benadering te implementeren. Zo kunnen alle alle aspecten van een project, programma of portfolio in samenhang beschouwd worden en worden afgezet tegen de te bereiken doelen.

2. Doelgerichtheid

We begeleiden je naar duidelijke, meetbare doelen die bekend zijn en gedragen worden binnen de gehele organisatie. Zo wordt er samengewerkt om deze te bereiken.

3. Integrale Beheersing

Samen richten we een kader in en bieden methodieken om actuele sturingsinformatie inzichtelijk te hebben en voortdurend grip te houden op de voortgang. Door kort-cyclisch te werken en geleerde lessen mee te nemen is er inzicht en kan er altijd tijdig bijgestuurd worden.

4. Besluitvorming

Het nemen van beslissingen vraagt om inzicht in mogelijke scenario’s, risico’s en kansen, en actuele en relevante informatie om besluiten op te baseren. Door middel van inhoudelijke sessies, praktische dashboards en begrijpelijke rapportages helpen we je er voor te zorgen dat de informatie die nodig is ook beschikbaar is en besluiten snel en onderbouwd genomen kunnen worden.

5. Wendbaarheid

Het vermogen om wendbaar te zijn zit in de factor mens en in hoeverre die in staat is om te gaan met veranderde inzichten. We zetten in op het creëren van eigenaarschap, door met onze opdrachtgevers te kijken naar de aspecten ‘weten, willen en kunnen’. Heeft iemand de juiste kennis, vanuit eigen ervaring, scholing, maar ook interne communicatie vanuit de organisatie zelf? Voelt iemand zich betrokken? En is iemand überhaupt in staat vanuit zijn rol of mandaat om invloed uit te oefenen en impact te maken? Daar brengen wij verandering in door middel van teamsessies, individuele coaching en trainingen. Daarnaast nemen we ook de flexibiliteit van de werkprocessen onder de loep.

6. Samenwerken

Door middel van trainingen op maat, ‘deep dives’ en samenwerkingssessies bevorderen we teamwork en begeleiden we je om individuele sterke punten inzichtelijk te krijgen en te benutten. Ook zorgen we voor het creëren van een veilige omgeving en een gedragen beeld over de koers.

7. Risicogestuurd Denken en Handelen® (RDH®)

Wij leren je door middel van het implementeren van onze aanpak ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ om een andere kijk te krijgen op onzekerheden, en deze te benoemen en beet te pakken. ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ is onze mensgerichte aanpak op risicomanagement, waarbij we ons, naast het voorzien van potentiële risico’s en kansen en het proactief aanpakken hiervan, richten op het creëren van eigenaarschap binnen het team.

8. Stakeholderbetrokkenheid

Het ‘managen’ van stakeholders is niet voldoende. Actieve betrokkenheid en communicatie met alle belanghebbenden is nodig omdat de raakvlakken binnen transities groot zijn. Wij helpen daarbij door bijvoorbeeld het opzetten van toegepaste rapportages, zodat iedere stakeholder de voor hem of haar relevante informatie heeft, of het organiseren van samenwerkingsessies die breder zijn dan alleen de projectorganisatie zelf, en ook de stakeholders betrekken.

Dit gebeurt aan de hand van acht aandachtsgebieden:

We bieden handvatten om een integrale benadering te implementeren. Zo kunnen alle alle aspecten van een project, programma of portfolio in samenhang beschouwd worden en worden afgezet tegen de te bereiken doelen.

We begeleiden je naar duidelijke, meetbare doelen die bekend zijn en gedragen worden binnen de gehele organisatie. Zo wordt er samengewerkt om deze te bereiken.

Samen richten we een kader in en bieden methodieken om actuele sturingsinformatie inzichtelijk te hebben en voortdurend grip te houden op de voortgang. Door kort-cyclisch te werken en geleerde lessen mee te nemen is er inzicht en kan er altijd tijdig bijgestuurd worden.

Het nemen van beslissingen vraagt om inzicht in mogelijke scenario’s, risico’s en kansen, en actuele en relevante informatie om besluiten op te baseren. Door middel van inhoudelijke sessies, praktische dashboards en begrijpelijke rapportages helpen we je er voor te zorgen dat de informatie die nodig is ook beschikbaar is en besluiten snel en onderbouwd genomen kunnen worden.

Het vermogen om wendbaar te zijn zit in de factor mens en in hoeverre die in staat is om te gaan met veranderde inzichten. We zetten in op het creëren van eigenaarschap, door met onze opdrachtgevers te kijken naar de aspecten ‘weten, willen en kunnen’. Heeft iemand de juiste kennis, vanuit eigen ervaring, scholing, maar ook interne communicatie vanuit de organisatie zelf? Voelt iemand zich betrokken? En is iemand überhaupt in staat vanuit zijn rol of mandaat om invloed uit te oefenen en impact te maken? Daar brengen wij verandering in door middel van teamsessies, individuele coaching en trainingen. Daarnaast nemen we ook de flexibiliteit van de werkprocessen onder de loep.

Door middel van trainingen op maat, ‘deep dives’ en samenwerkingssessies bevorderen we teamwork en begeleiden we je om individuele sterke punten inzichtelijk te krijgen en te benutten. Ook zorgen we voor het creëren van een veilige omgeving en een gedragen beeld over de koers.

Wij leren je door middel van het implementeren van onze aanpak ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ om een andere kijk te krijgen op onzekerheden, en deze te benoemen en beet te pakken. ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ is onze mensgerichte aanpak op risicomanagement, waarbij we ons, naast het voorzien van potentiële risico’s en kansen en het proactief aanpakken hiervan, richten op het creëren van eigenaarschap binnen het team.

Het ‘managen’ van stakeholders is niet voldoende. Actieve betrokkenheid en communicatie met alle belanghebbenden is nodig omdat de raakvlakken binnen transities groot zijn. Wij helpen daarbij door bijvoorbeeld het opzetten van toegepaste rapportages, zodat iedere stakeholder de voor hem of haar relevante informatie heeft, of het organiseren van samenwerkingsessies die breder zijn dan alleen de projectorganisatie zelf, en ook de stakeholders betrekken.

> 385

Succesvolle opdrachten uitgevoerd

> 80%

Terugkerende klanten

8,6

Klanttevredenheid

15

Jaar in bedrijf

Onze specialist

Bo Rijpkema

Consultant
"De juiste balans tussen ecologische, sociale en economische duurzaamheid, dat is waar toekomstbestendig vastgoed om draait."
Bo

Over Bo en haar passie voor Duurzaam Vastgoed

Ik ben opgegroeid in een familiebedrijf dat moderne en multifunctionele panden voor de industrie en dienstverlening realiseert en beheert in Friesland. De passie die is voortgevloeid uit mijn familie, heb ik met veel bevlogenheid overgenomen. Het was voor mij dan ook een logische keuze, om mijn inspiratie en ideeën met zo veel mogelijk partijen te gaan delen.

Er spelen momenteel veel complexe vraagstukken die mij intrigeren. De transitie in duurzaamheid en het toekomstbestendig maken van het vastgoed om ons heen, is van essentieel belang. Er zijn talloze duurzaamheidsambities, maar waar leg je de focus op?

Als Themaleider bij Cratos Consulting streef ik ernaar om samen te werken aan een duurzame leefomgeving. Mijn ambitie is om, door middel van kennis en tools, richting te geven aan de transities van vandaag en morgen, met als doel ons nationale vastgoed toekomstbestendig te maken. Ik ben enthousiast om in gesprek te gaan met iedereen die dit onderwerp hoog op de agenda heeft staan, met als doel elkaar te inspireren en gezamenlijk te werken aan verbeterde oplossingen.

Scroll naar boven