Bereikbaarheid

Streven naar optimale bereikbaarheid in Nederland

Dat doen we samen!

Bereikbaarheid
Nieuwe oplossingen

Optimale bereikbaarheid

Een samenleving floreert wanneer de mensen die daarin leven, vlot en efficiënt kunnen bewegen tussen wonen, werken, leren en recreëren. In het streven naar optimale bereikbaarheid in Nederland is het continu zoeken naar een juiste balans tussen ruimtelijke ordening, infrastructuur en mobiliteit.  De interactie tussen deze elementen vormt de grondslag voor het verbeteren van de bereikbaarheid. De rol van zowel de centrale als de lokale overheden, samen met bedrijven en de burger, is hierbij onmiskenbaar. Hun gezamenlijke inspanningen richten zich op een betere verkeersspreiding gedurende de dag , efficiënte aansluitingen tussen verschillende vervoersnetwerken en een evenwichtige verdeling van verkeer over weg, spoor en water.

De technologische ontwikkelingen gaan snel, tegelijk hebben we te maken met een veel groter speelveld met meer diverse stakeholders dan we gewend zijn vanuit eerdere opgaves in de afgelopen decennia. We weten inmiddels bijvoorbeeld, dat kortere afstanden en een hogere verstedelijkingsgraad, direct leiden tot minder reizigerskilometers en duurzamere keuzes in de vormen die we kiezen voor onze mobiliteit. Bereikbaarheid is daarmee meer nog dan het al was een multidimensionaal vraagstuk geworden. De veranderende manier waarop we tegen wonen, werken, onderwijs, recreëren en de clustering van dit soort functies aankijken, speelt een rol bij de mogelijkheden die we hebben om verder te verduurzamen. Daarbij moeten andere opties (zoals bijvoorbeeld OV- of fietsvoorzieningen), wel beschikbaar zijn. Dat vraagt dus om een andere kijk op samenwerken, en een oplossing om integraal over de projecten, individuele partijen en zelfs disciplines heen doelen te kunnen stellen en deze ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Onze oplossingen

Wij als Cratos Consulting treden al 15 jaar buiten de gebaande paden om nieuwe oplossingen te vinden voor vraagstukken die zich kenmerken door onzekerheid en complexiteit. We geloven dat de mens de drijvende kracht is achter elk succesvol project. Daarom stimuleren we samenwerking en zorgen voor transparantie en grip in de voortgang van verbeteren van de bereikbaarheid.

Wat wij doen?

Onze opdrachtgevers begeleiden in hun deel van de transitieopgave, waarbij we ze leren om beter om te kunnen gaan met onzekerheden, sneller tot besluiten te komen, en effectief samen te werken. We helpen daarnaast om inzicht te krijgen in de veelheid aan informatie, keuzes en raakvlakken die samenhangen met de complexiteit van onder meer het verbeteren van bereikbaarheid en het aanzetten tot het maken van meer duurzame keuzes. Door middel van concrete doelen en een pragmatische aanpak houden we grip op de voortgang binnen de opgave. Wij noemen dat ‘Projectmatig Werken binnen Transities volgens Cratos Consulting’.

Dit gebeurt aan de hand van acht aandachtsgebieden:

1. Integraal Organiseren

We bieden handvatten om een integrale benadering te implementeren. Zo kunnen alle alle aspecten van een project, programma of portfolio in samenhang beschouwd worden en worden afgezet tegen de te bereiken doelen.

2. Doelgerichtheid

We begeleiden je naar duidelijke, meetbare doelen die bekend zijn en gedragen worden binnen de gehele organisatie. Zo wordt er samengewerkt om deze te bereiken.

3. Integrale Beheersing

Samen richten we een kader in en bieden methodieken om actuele sturingsinformatie inzichtelijk te hebben en voortdurend grip te houden op de voortgang. Door kort-cyclisch te werken en geleerde lessen mee te nemen is er inzicht en kan er altijd tijdig bijgestuurd worden.

4. Besluitvorming

Het nemen van beslissingen vraagt om inzicht in mogelijke scenario’s, risico’s en kansen, en actuele en relevante informatie om besluiten op te baseren. Door middel van inhoudelijke sessies, praktische dashboards en begrijpelijke rapportages helpen we je er voor te zorgen dat de informatie die nodig is ook beschikbaar is en besluiten snel en onderbouwd genomen kunnen worden.

5. Wendbaarheid

Het vermogen om wendbaar te zijn zit in de factor mens en in hoeverre die in staat is om te gaan met veranderde inzichten. We zetten in op het creëren van eigenaarschap, door met onze opdrachtgevers te kijken naar de aspecten ‘weten, willen en kunnen’. Heeft iemand de juiste kennis, vanuit eigen ervaring, scholing, maar ook interne communicatie vanuit de organisatie zelf? Voelt iemand zich betrokken? En is iemand überhaupt in staat vanuit zijn rol of mandaat om invloed uit te oefenen en impact te maken? Daar brengen wij verandering in door middel van teamsessies, individuele coaching en trainingen. Daarnaast nemen we ook de flexibiliteit van de werkprocessen onder de loep.

6. Samenwerken

Door middel van trainingen op maat, ‘deep dives’ en samenwerkingssessies bevorderen we teamwork en begeleiden we je om individuele sterke punten inzichtelijk te krijgen en te benutten. Ook zorgen we voor het creëren van een veilige omgeving en een gedragen beeld over de koers.

7. Risicogestuurd Denken en Handelen® (RDH®)

Wij leren je door middel van het implementeren van onze aanpak ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ om een andere kijk te krijgen op onzekerheden, en deze te benoemen en beet te pakken. ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ is onze mensgerichte aanpak op risicomanagement, waarbij we ons, naast het voorzien van potentiële risico’s en kansen en het proactief aanpakken hiervan, richten op het creëren van eigenaarschap binnen het team.

8. Stakeholderbetrokkenheid

Het ‘managen’ van stakeholders is niet voldoende. Actieve betrokkenheid en communicatie met alle belanghebbenden is nodig omdat de raakvlakken binnen transities groot zijn. Wij helpen daarbij door bijvoorbeeld het opzetten van toegepaste rapportages, zodat iedere stakeholder de voor hem of haar relevante informatie heeft, of het organiseren van samenwerkingsessies die breder zijn dan alleen de projectorganisatie zelf, en ook de stakeholders betrekken.

Dit gebeurt aan de hand van acht aandachtsgebieden:

We bieden handvatten om een integrale benadering te implementeren. Zo kunnen alle alle aspecten van een project, programma of portfolio in samenhang beschouwd worden en worden afgezet tegen de te bereiken doelen.

We begeleiden je naar duidelijke, meetbare doelen die bekend zijn en gedragen worden binnen de gehele organisatie. Zo wordt er samengewerkt om deze te bereiken.

Samen richten we een kader in en bieden methodieken om actuele sturingsinformatie inzichtelijk te hebben en voortdurend grip te houden op de voortgang. Door kort-cyclisch te werken en geleerde lessen mee te nemen is er inzicht en kan er altijd tijdig bijgestuurd worden.

Het nemen van beslissingen vraagt om inzicht in mogelijke scenario’s, risico’s en kansen, en actuele en relevante informatie om besluiten op te baseren. Door middel van inhoudelijke sessies, praktische dashboards en begrijpelijke rapportages helpen we je er voor te zorgen dat de informatie die nodig is ook beschikbaar is en besluiten snel en onderbouwd genomen kunnen worden.

Het vermogen om wendbaar te zijn zit in de factor mens en in hoeverre die in staat is om te gaan met veranderde inzichten. We zetten in op het creëren van eigenaarschap, door met onze opdrachtgevers te kijken naar de aspecten ‘weten, willen en kunnen’. Heeft iemand de juiste kennis, vanuit eigen ervaring, scholing, maar ook interne communicatie vanuit de organisatie zelf? Voelt iemand zich betrokken? En is iemand überhaupt in staat vanuit zijn rol of mandaat om invloed uit te oefenen en impact te maken? Daar brengen wij verandering in door middel van teamsessies, individuele coaching en trainingen. Daarnaast nemen we ook de flexibiliteit van de werkprocessen onder de loep.

Door middel van trainingen op maat, ‘deep dives’ en samenwerkingssessies bevorderen we teamwork en begeleiden we je om individuele sterke punten inzichtelijk te krijgen en te benutten. Ook zorgen we voor het creëren van een veilige omgeving en een gedragen beeld over de koers.

Wij leren je door middel van het implementeren van onze aanpak ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ om een andere kijk te krijgen op onzekerheden, en deze te benoemen en beet te pakken. ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ is onze mensgerichte aanpak op risicomanagement, waarbij we ons, naast het voorzien van potentiële risico’s en kansen en het proactief aanpakken hiervan, richten op het creëren van eigenaarschap binnen het team.

Het ‘managen’ van stakeholders is niet voldoende. Actieve betrokkenheid en communicatie met alle belanghebbenden is nodig omdat de raakvlakken binnen transities groot zijn. Wij helpen daarbij door bijvoorbeeld het opzetten van toegepaste rapportages, zodat iedere stakeholder de voor hem of haar relevante informatie heeft, of het organiseren van samenwerkingsessies die breder zijn dan alleen de projectorganisatie zelf, en ook de stakeholders betrekken.

> 385

Succesvolle opdrachten uitgevoerd

> 80%

Terugkerende klanten

8,6

Klanttevredenheid

15

Jaar in bedrijf

Onze specialist

Michael Sauerbier

Senior Consultant
"Met projectmatig werken ontgrendelen we de sleutel tot essentiële mobiliteitstransities en creëren we een optimale bereikbaarheid."
Michael

Over Michael en zijn passie voor Bereikbaarheid

Stel je een Nederland voor waar een goede bereikbaarheid heeft geleid tot verminderde milieu-impact,  economische groei, verhoogde verkeersveiligheid en iedereen toegang heeft tot vervoer. Dit is meer dan een visie; het is een haalbare realiteit die onze levenskwaliteit verbetert.

Ik nodig je uit om samen deze reis te maken. Met projectmatig werken ontgrendelen we de sleutel tot essentiële mobiliteitstransities. Onze gestructureerde aanpak zorgt voor betrouwbare, voorspelbare en efficiënte projecten, waarmee we grip krijgen op zowel de voortgang als de resultaten.

Laten we niet alleen toeschouwers zijn, maar actieve deelnemers in deze transformatie. Ben je klaar om samen met mij deze uitdaging aan te gaan en een positieve verandering in Nederland teweeg te brengen? Laten we samen de toekomst van mobiliteit vormgeven!

Scroll naar boven