Home / Kennisbank / Sectoren

Welke markten zijn we werkzaam

Infrastructuur

Het belang van goede integrale beheersing in bouwprojecten groeit. Projecten worden complexer en risico’s komen, door de verschuiving van traditionele naar de geïntegreerde contractvormen, steeds meer bij de opdrachtnemer te liggen. Tegelijkertijd moeten de faalkosten in projecten omlaag. Hoe houdt u binnen al deze veranderingen grip op uw lopende en toekomstige projecten?

Bedrijven in de bouwsector krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Maximalisering van dienstverlening en producten staat daarbij centraal. Zo werken bouw- en installatiebedrijven steeds vaker met contractvormen als Design & Build, regelmatig aangevuld met Maintain (Finance en Operate). Dit vraagt om een breder werkveld, intensieve samenwerking met leveranciers en diepgaande analyse. Bijvoorbeeld Total Cost of Ownership (TCO), waarbij het geheel van kosten bij de initiële inkoop voor een langere periode wordt gekwantificeerd.

Daarnaast worden organisaties in de bouwsector uitgedaagd om te innoveren op zowel product, proces en dienstverlening. Inkoop-/contractmanagement geldt hierbij als een belangrijke katalysator (kernproces), aangezien veel van de werkzaamheden wordt uitbesteed (in de bouw bijvoorbeeld gemiddeld 70%) en ruim 60% van de innovaties bij de toeleveranciers plaatsvindt. Goed gedefinieerd en functionerend contractmanagement draagt bij aan risicobeheersing, bedrijfsreputatie en vertrouwen in de relatie met leveranciers.
Het heeft een positieve invloed op de winstgevendheid, ondersteunt de business en helpt de organisatie zijn doelen te realiseren!

Overheid

De overheid is volle breedte sterk in beweging. De Rijksoverheid wordt kleiner, waardoor taken en budgetten van Rijk naar provincies en gemeenten worden overgeheveld. Tegelijkertijd zijn er plannen voor fusies, zowel bij provincies en gemeenten. U heeft te maken met bezuinigingen en transities. Dat vraagt aanpassing van uw medewerkers en uw organisatie. Tegelijkertijd dient men grip te houden op de vier elementen van governance: besturing, beheersing, toezicht en verantwoording. Wij helpen u om die grip te creëren en om uw doelen te blijven realiseren.

In de publieke sector gaat het vooral om governance en verantwoording. Risicomanagement is hét instrument om de vier elementen van governance - besturing, beheersing, toezicht en verantwoording - in goede samenhang te laten functioneren. Wij helpen u om die samenhang te creëren en om het beheersen van risico’s binnen uw organisatie te verankeren.

Naast de interne verandering bij overheden geven (publieke) opdrachtgevers marktpartijen steeds meer ruimte om een eigen uitwerking te bedenken voor de opgave van de behoeftesteller. Dit vraagt enerzijds een terugtrekkende beweging van de opdrachtgever, als het gaat om ‘hoe’ invulling wordt gegeven aan de opgave. Anderzijds vraagt het kennis en kunde om grip te houden op het proces om tot resultaat te komen. Goed gedefinieerd en functionerend contractmanagement draagt bij aan risicobeheersing, bedrijfsreputatie en vertrouwen in de relatie met leveranciers. Het heeft een positieve invloed op rechtmatigheid en doelmatigheid en ondersteunt de organisatie bij het realiseren van haar doelen.

Verder is het essentieel voor u om te weten wat ‘resultaat’ inhoud. Een aanbesteding starten zonder het beoogde (eind)resultaat en het gewenste effect daarvan scherp te hebben, leidt hoe dan ook tot teleurstelling. Vanuit Cratos Consulting verbinden we de ‘waarom, hoe en wat’ vraag aan het beheersen van contractmanagement- en inkoopprocessen. Of het nu gaat om een onderhoudsproces, facilitaire dienstverlening of een (infra / bouw) projectopgave.

Marktpartijen zijn in staat om op basis van een concrete businesscase te innoveren en te verduurzamen als daar ruimte voor wordt geboden en er een stimulans is. Inkoop-/contractmanagement kan hiervoor als een belangrijke katalysator (kernproces) worden gezien. Een goed gedefinieerd en functionerend contractmanagement- en inkoopproces draagt bij aan risicobeheersing, vertrouwen in de relatie met opdrachtnemers en een resultaat dat het gewenste effect te weeg brengt.

Water

Door nieuwe duurzame technologieën worden gebruikers in toenemende mate zelf leverancier van energie. Uw rol verandert daardoor en in die transitie moet u scenario’s bedenken, keuzes maken, bedrijfsmodellen aanpassen. Integrale beheersing kan hierin het verschil maken tussen falen en succes. Weet u met welke risico’s u te maken krijgt en welke maatregelen u kunt nemen om ze te beheersen?

De energiesector is volop in beweging. Uw rol als energieleverancier of netwerkbeheerder verandert en uw bedrijfsproces verandert daarin mee. Met welke risico’s krijgt u in die transitie te maken en welke maatregelen kunt u nemen om die risico’s te beheersen? U zal vaker met partijen met uiteenlopende belangen moeten samenwerken. Maar hoe, en met wie? Hoe zorgt u dat u toch uw doelen gaat realiseren binnen de gestelde tijd en dat u toch goed blijft samenwerken met alle betrokken partijen?

Wij helpen u om de potentiële bedreigingen bij de implementatie van de verandering te identificeren. U krijgt daarnaast alle benodigde handvatten om effectief te kunnen reageren als deze bedreigingen zich daadwerkelijk voordoen. Zo kunt u veranderingen succesvol doorvoeren in uw (operationele) bedrijfsvoering en tegelijkertijd de impact op uw lopende processen zo beperkt mogelijk houden.

U ontvangt van ons daarbij geen dikke rapporten, (nog meer) sturings- of controlemechanismen of andere zaken die u alleen maar meer werk opleveren. Wij pakken het concreet en praktisch aan door in uw organisatie risicogestuurd denken te verankeren.

Focus op uw mensen
In plaats van alleen te focussen op uw processen, leggen wij de focus vooral op uw mensen. We betrekken het hele team en alle stakeholders om wederzijds begrip en inzicht te creëren. Zodat zij open met elkaar communiceren over risico’s, er afspraken over maken en elkaar aanspreken. Houding en gedrag veranderen daardoor, fouten of inefficiënte keuzes worden voorkomen en u weet exact wat waar speelt. Het resultaat: u kunt de benodigde veranderingen succesvol doorvoeren in uw (operationele) bedrijfsvoering, zonder dat dit uw huidige dienstverlening negatief beïnvloedt.

Zee en luchthavens

Luchthavens en luchtvaartmaatschappijen zijn in de afgelopen 10 jaar geconfronteerd met allerlei nieuwe uitdagingen. Onregelmatigheden in de operatie, meer concurrentie, veranderende regelgeving en toenemende economische druk. Hoe kunt u deze veranderingen op een adequate manier beheersen? Zodat u de verstoring van het operationele proces tot een minimum beperkt en de passagiersbeleving er niet onder lijdt?

Om de concurrentie voor te blijven is het essentieel dat u zich als luchthaven constant blijft ontwikkelen. Tegelijkertijd heeft u ook te maken met continu veranderende regelgeving. Hoe zorgt u ervoor dat u veranderingen succesvol doorvoert in uw (operationele) bedrijfsvoering en de impact op uw lopende processen zo beperkt mogelijk houdt?

Veranderingen succesvol doorvoeren
Tijdens de bouw van een nieuwe terminal of de implementatie van een nieuw proces of een nieuwe dienst moet uw dienstverlening op hoog niveau blijven. U wilt uw klanten en andere belanghebbenden tevreden houden en geen imagoschade oplopen. Wij helpen u om de potentiële bedreigingen gedurende de implementatie van de verandering te identificeren. U krijgt daarnaast alle benodigde handvatten om effectief te kunnen reageren als deze bedreigingen zich daadwerkelijk voordoen.

U ontvangt van ons daarbij geen dikke rapporten, (nog meer) sturings- of controlemechanismen of andere zaken die u alleen maar meer werk opleveren. Wij pakken het concreet en praktisch aan door in uw organisatie risicogestuurd denken te verankeren.

Focus op uw mensen
In plaats van alleen te focussen op uw processen, leggen wij de focus vooral op uw mensen. We betrekken het hele team en alle stakeholders om wederzijds begrip en inzicht te creëren. Zodat zij open met elkaar communiceren over risico’s, er afspraken over maken en elkaar aanspreken. Houding en gedrag veranderen daardoor, fouten of inefficiënte keuzes worden voorkomen en u weet exact wat waar speelt. Het resultaat: u kunt de benodigde veranderingen succesvol doorvoeren in uw (operationele) bedrijfsvoering, zonder dat dit uw huidige dienstverlening negatief beïnvloedt.

Vastgoed

De groei bij opdrachtgevers in de industrie, detailhandel en bouw stagneert, waardoor ook de transport en logistieksector minder hard groeit.
Drie trends waar de sector komende jaren mee aan de gang moet en waar ondernemers in deze sector hun organisatie op zullen moeten aanpassen om toekomstbestendig te blijven en daarmee continuïteit te garanderen zijn:

1. Personeelstekort
De logistieke sector kamt met personeelstekorten, dat momenteel wordt veroorzaakt door een hoogconjunctuur, maar op langere termijn door een aanhoudende vergrijzing in de sector. Momenteel probeert men dit op te lossen door het bieden van hogere lonen en opleidingen met een baangarantie. De vraag is of dit genoeg is op langere termijn.

2. Oplopende kosten
Het personeelstekort stuwt de loonkosten, naast de CAO-verhogingen, sterk omhoog en hakt er als grootste kostenpost voor veel bedrijven in. Als goede tweede zijn de brandstofkosten. Met een aandeel van 20% tot meer dan 60 procent in de kosten zijn hoge brandstofkosten direct voelbaar voor transportbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en rederijen. Met geopolitieke onrust en verplichtstelling van duurdere laagzwavelige brandstoffen in de zeevaart, worden deze kosten nog eens extra omhoog gestuwd.

3. Duurzaamheid
Een ontwikkeling waar de sector niet omheen kan, is verduurzaming. Vooral de CO2-uitstoot en de geluidproductie van transport in steden is een probleem. De groei van steden zorgt voor meer transport in de stad. De logistieke sector zal moeten innoveren om de CO2-uitstoot en de geluidsproductie terug te dringen. De bedrijven in de sector zullen met hun ketenpartners moeten samenwerken en investeren om innovatie te realiseren. Duurzaamheid gaat verder dan alleen vervoermiddelen. Ook het logistieke vastgoed dient verduurzaamd te worden.

Deze trends vragen van u als ondernemer in de logistieke sector om te veranderen, te innoveren. Uw bedrijfsproces verandert daarin mee. Met welke risico’s krijgt u in die transitie te maken en welke maatregelen kunt u nemen om die risico’s te beheersen? U zal vaker met partijen met uiteenlopende belangen moeten samenwerken. Maar hoe, en met wie? Hoe zorgt u dat u toch uw doelen gaat realiseren binnen de gestelde tijd en dat u toch goed blijft samenwerken met alle betrokken partijen?

Wij helpen u om de potentiële bedreigingen bij de implementatie van de verandering te identificeren. U krijgt daarnaast alle benodigde handvatten om effectief te kunnen reageren als deze bedreigingen zich daadwerkelijk voordoen. Zo kunt u veranderingen succesvol doorvoeren in uw (operationele) bedrijfsvoering en tegelijkertijd de impact op uw lopende processen zo beperkt mogelijk houden.

U ontvangt van ons daarbij geen dikke rapporten, (nog meer) sturings- of controlemechanismen of andere zaken die u alleen maar meer werk opleveren. Wij pakken het concreet en praktisch aan door in uw organisatie risicogestuurd denken te verankeren.

Focus op uw mensen
In plaats van alleen te focussen op uw processen, leggen wij de focus vooral op uw mensen. We betrekken het hele team en alle stakeholders om wederzijds begrip en inzicht te creëren. Zodat zij open met elkaar communiceren over risico’s, er afspraken over maken en elkaar aanspreken. Houding en gedrag veranderen daardoor, fouten of inefficiënte keuzes worden voorkomen en u weet exact wat waar speelt. Het resultaat: u kunt de benodigde veranderingen succesvol doorvoeren in uw (operationele) bedrijfsvoering, zonder dat dit uw huidige dienstverlening negatief beïnvloedt.