“Hoe risicogestuurd denken en handelen succesvol bijdraagt aan het behalen van doelstellingen
binnen de gemeentelijke organisatie”

Succes behalen is cruciaal voor vooruitgang. Wat dat succes is, is voor elke organisatie verschillend. Dat geldt ook voor de context waarín het succes behaald moet worden en de risico’s die het kunnen beïnvloeden. Risicogestuurd denken en handelen helpt, ook binnen de gemeentelijke organisatie, maar hoe?

Gemeentes in gesprek

Veertien Nederlandse gemeentes gingen hierover met elkaar in gesprek bij de Ronde Tafel sessie, die samen met Fully in Control werd georganiseerd. De deelnemers deelden veel vraagstukken, kennis en ervaring over risicogestuurd denken en handelen, risico-volwassenheid, best practices en ondersteunende tooling  met elkaar. Wat bleek? De koers van een gemeentelijke organisatie moet gerealiseerd worden in een geheel eigen context. Deze context is hierbij continu in beweging. Tegelijkertijd komt de verandering moeizamer  in beweging. Denk daarbij aan de geografische ligging, inwoners en hun belangen, de politieke kleur, de lokale economie, maatschappelijke ontwikkelingen en zeker ook de interne organisatie en stakeholders.

Resultaat, proces & mens in balans

Om in deze context doelstellingen te realiseren is nodig: focus, communicatie, bewustzijn en daadkracht. Zodoende heeft men zicht op ‘wat jouw te behalen succes’ überhaupt is. Wat kan het behalen hiervan beïnvloeden? Hoe ga jij ermee om, als individu, team en organisatie? Dit is de kern van risicogestuurd denken en handelen, dat vooral het pad schetst naar succes. Het pad dat inzet op drie aspecten: resultaat, proces èn mens. Met die blik vooruit, dat is het continue ijkpunt dat de koers bepaalt.

Als team naar succes

Wat is de status hiervan binnen de gemeentes? In welke mate lukt het om met elkaar de setting te creëren waarin je als team (aspect ‘mens’) kunt gaan voor het succes? Daarvoor werden enkele voorwaarden voor teamwork aangehaald. Deze gaan over vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten.

Voorafgaand aan de Ronde Tafel is een benchmark onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat juist deze voorwaarden matig gerealiseerd of ervaren worden binnen gemeentes. Het onderzoek toont ook aan dat er ruim aandacht lijkt voor succes en erkenning. Tegelijkertijd worden aspecten als respect, geborgenheid en veiligheid in mindere mate ervaren. Om als organisatie en team te groeien, vraagt het dan ook een ontwikkeling op deze aspecten.

Bewust, expliciet en samen risicogestuurd werken

De gemeente ’s Hertogenbosch heeft enige tijd geleden de ontwikkeling op risicogestuurd werken actief ingezet, met breed draagvlak binnen de organisatie. Het is inmiddels een voorbeeld voor velen. Het toont hoe de ontwikkeling in risicovolwassenheid bijdraagt aan het gezamenlijk behalen van successen. Met het credo ‘bewust, expliciet en samen risicogestuurd werken’ hebben circa 300 medewerkers een basis kennisniveau verworven. Er is een poule van 20 experts geformeerd, die het risicogestuurd denken en handelen actief uitdraagt. Al naar gelang de vraag, bieden deze enthousiastelingen ondersteuning aan de projectorganisatie. En de ambitie staat er: zichtbare meerwaarde in de dagelijkse praktijk & betrokkenheid, en risicoleiderschap van iedereen, in alle werkprocessen.

Van traditioneel naar nieuw denken

Ook het risicomanagement-team binnen de gemeente Den Haag stelt het belang van ‘samen’ voorop in het behalen van resultaten. Dit vertaalt zich in kennisdeling en samenwerking om de klant waar mogelijk te ontzorgen. Het is traditioneel de afdeling van verzekeringen. Dat is de expert die de gemeentelijke diensten adviseert over risico’s t.a.v. bestaande objecten of bouwprojecten en desbetreffende risicobeheersing. Het is het team dat verzekeringen sluit en aansprakelijkheidsstellingen voor de gemeente behandelt. De context hieromtrent is volop in beweging. Denk aan duurdere verzekeringen, verslechterde voorwaarden etc. Om dit anno 2019 te kunnen realiseren wordt actief samenwerking, kennisdeling en communicatie ingezet. Dit geldt zowel binnen de organisatie, als daarbuiten met collega-gemeentes. Ook hier wordt dus risicogestuurd denken en handelen gebruikt om succes te behalen. Vooralsnog vanuit de ‘verzekerings-gedachte’. Maar ook hier wordt de ambitie gedeeld om vooral in de brede organisatie het gedachtegoed verder uit te dragen en actief in te zetten. Met de blik vooruit, grip op succes creëren!

Tooling die ondersteunt

Om verbinding te creëren tussen resultaat, proces en mens, draagt ook IT-ondersteuning bij aan succes. Bij tooling ligt de focus op resultaat. Denk bijvoorbeeld aan procesondersteuning van risico-inventarisatie of –besluitvorming, het vergroten van samenwerking en kennisdeling, of verbinding creëren en borgen. Met de inzichten die dit levert, is het een waardevolle component om succesvol je doel te bereiken.

Het is duidelijk. Ambities zijn er volop om als gemeentelijke organisatie, afdeling, team en individu de ontwikkeling door te zetten op het gebied van risicogestuurd denken en handelen… alles om het gezamenlijke succes te behalen. Inzet om als organisatie die ontwikkeling door te zetten, vraagt aandacht voor zowel het resultaat, als het onderliggende proces en de factor ‘mens’. Hierover met elkaar kennis en ervaringen delen, blijkt telkens weer waardevol en interessant. Zo worden verbindingen gelegd en ontwikkelingen verder gebracht. Zoek die dialoog met elkaar dus vooral op!

Wil je meer weten over de kernkwaliteiten van een risicomanager? Lees onze blog hier.