Water

Risicomanagement geeft sturing aan kwaliteit samenwerking binnen Alliantie Markermeerdijken

Alliantie Markermeerdijken

Alliantie Markermeerdijken
Risicomanagement

Alliantie Markermeerdijken

De Markermeerdijken vormen een primaire waterkering die in Noord-Holland 1,2 miljoen mensen beschermt tegen het water uit het Markermeer. Periodiek toetst het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) of de dijken nog voldoen aan de veiligheidsnormen tegen overstromingen. Bij de toetsing in 2006 zijn grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam afgekeurd. Dit is als project opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarbij 33 kilometer dijk versterkt moet worden om de komende 50 jaar veilig te zijn. De Alliantie Markermeerdijken, verantwoordelijk voor de versterking van deze dijken, is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een consortium van aannemers. De Alliantie-overeenkomst kenmerkt zich door nauwgezette samenwerking tussen publiek en privaat, al vanaf de planvormingsfase.
Alliantie Markermeerdijken
Alliantie Markermeerdijken

De vraag vanuit de Alliantie

Risicomanagement was een vereiste vanuit de subsidieverstrekker. Daarnaast had de Alliantie de ambitie om meer te bereiken door risicomanagement een vast onderdeel van de bedrijfsprocessen te laten zijn. De Alliantie Markermeerdijken heeft Cratos Consulting gevraagd om een kwaliteitsslag te maken op het risicomanagementproces, groter risicobewustzijn te creëren binnen het team en hiermee risicomanagement meerwaarde te geven en de samenwerking te verbeteren.

Daar waar de risico-sturing aanvankelijk was gericht op hoofdlijnen, heeft Cratos Consulting ook meer inzicht in locatie-specifieke en technische uitdagingen gegeven met als doel om gerichte beheersing en grip op de opgave te creëren. De context waarin opgaves zich bevinden, en daarmee de specifieke kenmerken, zijn namelijk altijd van belang om goed te doorgronden. Zo weten wij welke succesfactoren er in onze aanpak ingezet kunnen worden en dus ook voor het project Markermeerdijken.

Kenmerken waterprojecten

Onze oplossing

Wij hebben bijgedragen aan een doorontwikkeling op het gebied van risicomanagement binnen het Alliantieteam. Onze aanpak kenmerkte zich door luisteren en concretiseren van doelstellingen (zoals voor de meekoppelkansen). We brachten teams en samenwerkingspartijen samen, creëerden een eenduidige focus en faciliteerden een heldere dialoog daarover.

Hierdoor kon aandacht worden gegeven aan de verschillende invalshoeken en belangen van diverse stakeholders. De risicodialoog vond plaats in een vast ritme in verschillende gremia (zowel individueel als plenair). Dit leverde actuele inzichten ten behoeve van risicosturing en effectieve projectbeheersing. Daarmee werd rust gecreëerd in de beheersprocessen van het project.

We hebben een inhoudelijke verdieping kunnen bieden door op een transparante manier om te gaan met risico’s, belangen en het eigenaarschap van de beheersmaatregelen. Daarmee ontstond ruimte om met stakeholders een open dialoog te voeren. Deze aanpak gaf een impuls aan het verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokkenen.

Het resultaat

Door actieve invulling van het risicomanagementproces konden inzichten die hieruit voortkwamen, helpen bij besluitvorming, gerichte en effectieve beheersing, sturing en verantwoording; zowel alliantie-breed als op deelgebied-niveau.

Bovendien heeft de inzet bijgedragen aan een goede relatie tussen de alliantie en de publieke opdrachtgever (Waterschap HHNK).

9

Succesvolle projecten voor deze klant uitgevoerd

7

Aantal consultants actief

8,1

Klanttevredenheid

8

Jaren actief bij deze klant

Het team

Onze specialist

Daniela Mayan

Senior Consultant

Onze klant

"Daniela weet vanuit een prettige samenwerking de medewerkers te enthousiasmeren en stimuleren om risicobeheersing in gang te zetten, risicobewustzijn van medewerkers te vergroten. Dit alles met een creatieve benadering en de juiste tools ter ondersteuning. Zij beheerst het risicomanagementproces met aandacht voor de (top) risico's en benodigde beheersmaatregelen."
Joris Bijsterbosch
Teamleider Integrale Projectbeheersing - Alliantie Markermeerdijken
Scroll naar boven