Water

Risicomanagement als succesfactor voor toekomstbestendigheid van onze wateren

Rijkswaterstaat

© Rijkswaterstaat | Loes de Jong
Rijkswaterstaat
Risicomanagement

Rijkswaterstaat

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het investeringsprogramma Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) gestart. Dit programma heeft als doel de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken in de Nederlandse grote wateren. Dat gebeurt in het Waddengebied, IJsselmeergebied, Rivierengebied en de Zuidwestelijke Delta. Het water krijgt meer ruimte, verbindingen worden hersteld en er wordt gewerkt aan een meer gevarieerd leefgebied.

© Rijkswaterstaat | Loes de Jong
Toekomstbestendig maken van onze waterkwaliteit

Toekomstbestendig maken van onze wateren

PAGW is in 2018 gestart en loopt tot 2050 en draagt bij aan een terugkeer naar de oorspronkelijke ecologische toestand van de wateren. Een van de neveneffecten van de Delta-werken de afgelopen decennia is, dat door het aanleggen van nieuwe waterwerken (dammen, dijken, sluizen en polders), de natuurlijke stromen en trekroutes van dieren zijn verstoord en het aantal verschillende planten en dieren sterk is afgenomen. De biodiversiteit neemt af en het ecologisch functioneren van onze wateren staat onder druk. Ook de klimaatverandering heeft daar een negatief effect op. Doordat we steeds meer periodes van extreem veel water of juist extreme droogte kennen, fluctueren de waterstanden veel meer dan vroeger, wat een negatief effect heeft op de ontwikkeling van het ecosysteem. Middels de PAGW wordt er gewerkt aan het toekomstbestendig maken van onze wateren.

De vraag van de PAGW

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan, in samenwerking met regionale partijen, voor de uitvoering aan de lat. De PAGW kent een gebiedsgerichte aanpak waarbinnen ruim 30 verschillende projecten worden uitgevoerd. De sturing van het Programma ligt op landelijk niveau, het uitvoeren van de projecten op regionaal niveau. Vanuit de PAGW wordt gekeken naar meekoppelkansen en kansen ten aanzien van cofinanciering binnen de regio. Regionale partners staan aan de lat voor het behartigen van meerdere belangen en opgaves binnen hun verantwoordingsgebied (bijv. economisch, recreatie, HWBP, N2000, KRW, etc.). Omdat middelen schaars zijn moeten de regionale partners continu afwegingen maken tussen de diverse belangen en opgaves waar zij effectief aan bij willen dragen.

Per PAGW gebied zijn er dus verschillende samenwerkingsverbanden met meerdere stakeholders. Informatie is daardoor versnipperd, waardoor het komen tot een integraal overzicht lastig is. PAGW verzocht Cratos Consulting om een integraal overzicht te bieden van de risico’s en kansen op landelijk niveau, voortkomend uit alle deelprojecten en meekoppelkansen, met als doel verbeterde sturing en meer controle over het Programma mogelijk te maken. Dat maakte raakvlakken beheersbaarder, kansen beter benutbaar en gevolgen van risico’s voor alle projecten inzichtelijk. Ook early-warnings konden zo beter naar voren komen.

Onze oplossing

We zijn gestart met het creëren van overzicht en inzicht, door een analyse van de toprisico’s binnen de PAGW projecten te maken. Op basis hiervan konden we de belangrijkste en meest voorkomende risico’s en succesfactoren voor het Programma in kaart brengen en een integraal Programmarisicodossier opzetten. Middels inzicht in de voornaamste risico’s, kansen en gerelateerde oorzaken en gevolgen werd het mogelijk om beheersmaatregelen op programmaniveau (en hoger) te inventariseren en beleggen. De risico-informatie uit de projecten kon hierdoor als stuurinformatie door het programmateam gebruikt worden.

Wat belangrijk was voor het succes van de aanpak, was het leggen van de focus op zowel zorgpunten als succesfactoren en mogelijkheden die ieder project zag. Het hebben van oprechte interesse in wat er speelde binnen de projecten, het voeren van open gesprekken, en het daadwerkelijk iets doen met de aangedragen punten, al was het in sommige gevallen ‘slechts’ in de vorm van een korte terugkoppeling, maakte dat er al snel meer informatie aangedragen werd door de projecten. Dit betekende wel een effort vanuit het Programmateam; de aangekaarte onderwerpen vanuit de projecten dienden regelmatig besproken te worden, en waar mogelijk opgepakt. Ook hierbij heeft Cratos Consulting ondersteund in het vinden van een werkwijze die daar het beste bij past.

Het resultaat

Door het inrichten van een werkwijze waarmee informatie vanuit de projecten centraal ontsloten werd en vastgelegd in een integraal dossier heeft PAGW weer overzicht en inzicht en is in staat om vooruit te kijken. Daarmee kan er gestuurd worden op de risico’s en de kansen binnen het Programma. Daarnaast is de basis voor echte samenwerking op het risicomanagement gelegd; de projecten weten dat ze gehoord worden als ze informatie aandragen en dat er wordt gezocht naar passende acties vanuit het programmateam, waardoor de pro-activiteit en transparantie naar het Programma is toegenomen.
© Rijkswaterstaat | Loes de Jong

27

Succesvolle projecten voor deze klant uitgevoerd

15

Aantal consultants actief

8,3

Klanttevredenheid

13

Jaren actief bij deze klant

Het team

Onze specialist

Daniela Mayan

Senior Consultant

Onze consultant

"Ik ben er trots op dat onze consultants een bijdrage geleverd hebben aan effectieve samenwerking tussen het programmateam en de projecten waardoor transparantie en pro-activiteit zijn toegenomen."
Daniela Mayan
Cratos Consulting
Scroll naar boven