Water

Risicomanagement als kompas voor het toekomstbestendig maken van onze waterkwaliteit

Rijkswaterstaat

© Rijkswaterstaat | RWS kaderrichtlijn water
Rijkswaterstaat
Risicomanagement

Rijkswaterstaat

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Al het water in Nederland moet in 2027 een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. En er moet redelijk eenvoudig drinkwater van te maken zijn. Het RIVM adviseert de Nederlandse overheid in de vertaling van de KRW in een landelijk beleid. Dit gebeurt in overleg met onder andere provincies, waterschappen en gemeenten. RIVM adviseert over maatregelen die genomen kunnen worden, hoe een norm vastgesteld kan worden en hoe hoog die norm dan moet zijn.

© Rijkswaterstaat | Arthur de Bruin
Toekomstbestendig maken van onze waterkwaliteit

Toekomstbestendig maken van onze waterkwaliteit

De toestand van de waterkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia verbeterd. In veel wateren herstelt de visstand zich en kan er veilig gezwommen worden. Toch zijn we nog niet klaar. Om aan de normen van de KRW te voldoen, moeten we in Nederland nog veel werk verrichten. Leefgebieden voor planten en dieren moeten worden hersteld, blokkades voor vissen moeten worden verwijderd en het water moet weer schoon en gezond worden. Ook voor een aantal hardnekkige stoffen zoals stikstof, fosfaat en zware metalen zijn de concentraties nog te hoog.

De vraag van KRW

De KRW kent een regionale aanpak waarbij de maatregelen door Rijkswaterstaat middels zeven regionale diensten worden uitgevoerd. Het KRW programma wordt aangestuurd door een landelijk team die de uitvoering van de maatregelen coordineert, stuurt op het realiseren van de programmadoelstellingen en verantwoording aflegt over de voortgang van het programma. Voor de sturing en verantwoording op programma niveau zocht het landelijk team van de KRW naar een passende vorm van programma-risicomanagement. Er was behoefte aan inzicht in de voornaamste programmarisico’s en de mogelijke impact daarvan op de realisatie van de programmadoelstellingen. Omdat de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen was belegd bij de KRW regio’s, vormden de risico’s die in deze regio’s speelden belangrijke input om de risico’s op programmaniveau in kaart te kunnen brengen.

De vraag die de KRW aan Cratos Consulting stelde, was om de risico’s voortkomend uit alle deelprojecten binnen de regio’s, op landelijk niveau integraal inzichtelijk te maken. Middels dit inzicht kwam er betere sturing en meer grip op de beheersmaatregelen binnen de gestelde kaders van geld, tijd en kwaliteit. Dat maakte raakvlakken met andere landelijke programma’s (bijv. HWBP en N2000) beheersbaarder, kansen beter benutbaar en gevolgen van risico’s voor de programmadoelstellingen inzichtelijk. Ook early-warnings konden zo beter naar voren komen.

Onze oplossing

Om überhaupt iets te kunnen vinden van de voornaamste risico’s op programmaniveau was het noodzakelijk te weten welke risico’s er speelden bij de afzonderlijke KRW regio’s. Cratos Consulting is daarom begonnen met het challengen van de regionale KRW-teams met als doel een overzicht van de relevante risico’s op regionaal niveau. De risico’s op regionaal niveau, met daarbij behorende oorzaken en beheersmaatregelen, zijn in kaart gebracht waardoor inzicht ontstond in de risico-ontwikkelingen, -trends, beheersing en onderlinge samenhang.

Op basis van deze inzichten konden de mogelijke gevolgen voor het programma geduid worden. Regionale risico’s werden gekoppeld aan programmarisico’s welke vervolgens in verband gebracht werden met ongewenste topgebeurtenissen op landelijk niveau. Door deze samenhang te visualiseren werden de aandachtspunten voor de beheersing van de top risico’s duidelijk. Hierdoor kon het landelijke team in de periodieke voortgangsrapportage scherpstellen en onderbouwen waar bijsturen dan wel ingrijpen nodig was.

Een belangrijke vervolgstap was het integraal challengen en afstemmen van de risico-informatie met de andere projectbeheersing disciplines (vrnl. planning en financiën). Vragen die o.a. aan bod kwamen:

Doordat we kruisverbanden tussen de verschillende projectbeheersing disciplines gelegd hebben, ontstond een integrale praatplaat die door het landelijk team benut kon worden om te monitoren, sturen, ingrijpen en verantwoorden.

Het resultaat

Door het inrichten van een werkwijze waarmee informatie vanuit de KRW regio’s centraal ontsloten werd kreeg KRW een integraal beeld van de stand van zaken van het programma in relatie tot het wel/niet realiseren van de programmadoelstellingen. Middels dit eindresultaat kon het landelijk team periodiek (in lijn met de half-jaarlijkse rapportagecyclus) beoordelen en verantwoorden of het programma nog op koers lag. Dit inzicht ondersteunde het landelijk team in de uitvoering van haar coordinerende rol.

Tot slot is middels de inzet van Cratos Consulting de basis voor echte samenwerking op het risicomanagement gelegd; de regionale teams weten dat ze gehoord worden als ze informatie aandragen en dat er wordt gezocht naar passende acties vanuit het landelijk team, waardoor de proactiviteit en transparantie naar het landelijk team is toegenomen.

27

Succesvolle projecten voor deze klant uitgevoerd

15

Aantal consultants actief

8,3

Klanttevredenheid

13

Jaren actief bij deze klant

Het team

Onze specialist

Jan van Egmond

Senior Consultant

Onze consultant

“Mooi om te zien dat Risicomanagement ook in trajecten met een grote diversiteit aan partijen en belangen kan zorgen voor een gemeenschappelijke blik vooruit en verhoogde saamhorigheid.”
Jan van Egmond
Cratos Consulting
Scroll naar boven