Water

Inkoop- en contractmanagement voor vervangingsopgave bruggen en kademuren gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Amsterdam
Inkoop- & Contractmanagement

Vervangingsopgave bruggen en kademuren

Amsterdam wil verouderde bruggen en kademuren vervangen vanwege hedendaagse verkeerseisen. Er is een inkoopstrategie ontwikkeld met behulp van de ‘Cratos methode Doel-Resultaat-Effect’.

Gemeente Amsterdam

De vele oude bruggen en kademuren in de binnenstad van Amsterdam zijn niet bestand tegen de belasting van het hedendaags verkeer. Om tot een goed afgewogen vervangingsopgave te komen heeft Amsterdam ons gevraagd, voorafgaand aan het vervangingsprogramma bruggen en kademuren, diverse onderzoeks- contracten op te stellen en aan te besteden. Vanwege de tijdsdruk om snel te kunnen starten met de renovatie en de enorme aantallen bruggen en strekkende kilometers kademuur, was het halen van maximale (onderzoeks)capaciteit uit de markt een belangrijk aandachtspunt. Daarbij kwam dat voor menig onderzoeksdoelstelling nog een innovatieve en pragmatisch uitvoerbare methode moest worden ontwikkeld

De diverse onderzoekstrajecten waren verzameld binnen de Programma’s Constructieve Veiligheid Bruggen (PCVB) en Toekomstbestendige Kademuren (PCVK). Binnen beide programma’s lag de opgave om voor alle bruggen en kademuren van Amsterdam een instandhoudingsadvies op te stellen ten einde voor de lange termijn veilige en betrouwbare infrastructuur te kunnen waarborgen. Voorafgaand aan het instandhoudingsadvies is inzicht in de status van de constructieve veiligheid van essentieel belang. Om dit vast te stellen was onder andere inzicht nodig in de status van de draagkracht van de (houten) paalfundering van bruggen en kademuren. En in zeer nauwkeurig beeld van vervormingen naar aanleiding van de werkelijke verkeersbelasting.

Deze civiele constructies zijn aangelegd en verbouwd in een periode van ca. 1600 tot op heden. Zo zijn veel oudere bruggen en kademuren in meerdere fases uitgebreid en bestaan uit een samengestelde constructie. Een groot aantal constructies staat bovendien op een houten paalfundering, waarbij de werking van biologische aantasting en (verkeers)belasting een onbekende invloed heeft gehad op de draagkracht.

De uitdaging van de Gemeente Amsterdam

Uitgangspunt voor de contractvorming van de diverse onderzoeksdiensten was het door de heer K. Giese van Oranjeadviseurs ontwikkelde Batchmodel. Dit is een model waarbij in hoog volume kwalitatieve repeterende diensten kunnen worden afgenomen. Acceptatie van prestatie gebeurt door middel van SCB. Omzet wordt in kleine hoeveelheden, binnen een raamovereenkomst structuur, verstrekt. Geaccepteerde diensten ontsluiten nieuwe omzet, derhalve is kwaliteit van dienstverlening de driver om meer omzet te mogen maken voor de leveranciers.
De uitdaging voor Cratos Consulting was het ontbreken van een Programma van Eisen voor de diverse onderzoekstrajecten, het ontbreken van een inkoopstrategie die aansloot op de beoogde marktpartijen of het ontbreken van marktwerking überhaupt.
Aan Cratos Consulting werd gevraagd om een inkoopstrategie op te stellen en daarvoor draagvlak binnen het Ingenieursbureau van Amsterdam te bewerkstelligen. Vervolgens dienden de aanbestedings- en contractstukken opgesteld te worden en de diverse aanbestedingen begeleid voor onderzoek naar materiaaleigenschappen van de civiele staat van paalfunderingen, monstername van palen en verkeersbelastingen.

Onze oplossing

Samen met de constructeurs en ingenieurs van Gemeente Amsterdam hebben we een inkoopstrategie vormgegeven aan de hand van de ‘Cratos methode Doel-Resultaat-Effect‘. Door scherp te maken welk doel er met ieder onderzoekstraject moest worden bereikt en welke resultaten nodig zijn om daar te komen, konden kritische succesfactoren worden bepaald om het gewenste effect scherp, concreet en meetbaar te beschrijven. Door vervolgens de risico’s die deze kritische succesfactoren bedreigen te identificeren en beheersmaatregelen te benoemen, kon een start worden gemaakt met de uitwerking van aanbestedings- en contractstukken. Kritische succesfactoren, risico’s en beheersmaatregelen zijn gekoppeld aan eisenbomen en prestatie-indicatoren. Deze aanpak is zowel voor het opstellen van de selectie- en gunningscriteria als voor de diverse programma’s van eisen en wensen/vraagspecificaties toegepast.

Bij het ene onderzoekstraject lag de nadruk meer op het beschrijven van het kunnen bereiken van een hoge mate van meetnauwkeurigheid en vaststellen van betrouwbaarheid van die metingen. In de aanbesteding is hier gekozen voor een consultatietraject om met relevante marktpartijen een gemeenschappelijk begrip te creëren voor de gevraagde meettolerantie, alvorens een aanpak en meetopzet uit te vragen.

Bij weer een ander onderzoekstraject lag de nadruk op het met marktpartijen creëren van een gesloten goed functionerende onderzoeksketen. Veiligheid voor duikers onder water, voorkomen van vervuiling door opwoelen van de grachtbodem, overig maritiem verkeer in de grachten, tere houtmonsters en onderzoek naar hout-eigenschappen, werden over meerdere marktsegmenten heen op elkaar afgestemd.

Door Cratos Consulting is geadviseerd aan de gemeente Amsterdam om als Opdrachtgever verantwoordelijkheid te nemen, daar waar marktpartijen niet konden voorzien in volledige ontzorging. Door contracten op te stellen waarin de scope telkens werd afgebakend tot dat deel van het onderzoekstraject dat aansloot op de dagelijkse praktijk van de diverse marktpartijen, zijn de aanbestedingen succesvol afgerond. Daarna kon voortvarend worden gemobiliseerd en gestart met de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden.

Het resultaat

Stille en uitstoot-arme/loze kleinschalige baggerschuiten zijn ontwikkeld en ingezet om de duikers te ondersteunen. Samen met de constructeurs van het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam zijn innovatieve methoden ontwikkelt voor onderwater houtmonstername. Nieuwe meetprotocollen zijn ontwikkeld om aan de hand van minuscule vervorming in brugdekken de verschillende belastingen op een brugdek waar te kunnen nemen. De contract- en aanbestedingsvoorwaarden hebben daarmee geleid tot tal van innovaties om de onderzoeksdoelstellingen waar te kunnen maken. Deze onderzoeksresultaten hebben op hun beurt een bijdrage geleverd aan de instandhoudingsadviezen voor het areaal van bruggen en kademuren in de Amsterdamse binnenstad.

17

Succesvolle projecten voor deze klant uitgevoerd

7

Aantal consultants actief

8,3

Klanttevredenheid

6

Jaren actief bij deze klant

Het team

Onze specialist

Diederik Biesboer

Partner & Senior Consultant
"Als adviseurs van Cratos Consulting zijn we trots dat we met onze bijdrage focus hebben kunnen aanbrengen in de diverse onderzoeksvragen en dit zodanig hebben kunnen vertalen, dat het voor marktpartijen interessant was om te streven naar een kwalitatieve bijdrage aan een concreet onderzoeksdoel."

Onze consultant

"Als adviseur van Cratos Consulting ben ik trots dat we met onze bijdrage focus hebben kunnen aanbrengen in de diverse onderzoeksvragen en dit zodanig hebben kunnen vertalen, dat het voor marktpartijen interessant was om te streven naar een kwalitatieve bijdrage aan een concreet onderzoeksdoel."
Diederik Biesboer
Cratos Consulting
Scroll naar boven