Over ons

Onze Aanpak

De kracht van projectmatig werken

Aanpak
Over ons

Onze aanpak

We leven in een wereld die sneller en ingrijpender verandert dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen, ingegeven door factoren zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Het is steeds lastiger om te voorspellen welke volgende stap de juiste is. De opgaves waar we voor staan zijn immers complex en veel omvattend. Het is moeilijk om te bepalen hoe dingen op elkaar ingrijpen, wat de impact daarvan is en wat er dus eerst gedaan moet en kan worden. De mate van onzekerheid die we daarmee moeten accepteren bij het bepalen en vaststellen van onze koers wordt ook steeds groter, het aantal scenario’s neemt toe en kent een grotere differentiatie.
Dat vraagt om een andere aanpak dan waar de projectmanagementmethodes zoals we die nu gebruiken in voorzien. We moeten immers leren navigeren in een continu veranderend speelveld. Daarbij is een heldere visie op het omgaan met onzekerheden nodig. Een visie die de basis legt om besluiten te kunnen en durven nemen, ook als we veel nog niet weten.

Nieuwe oplossingen voor onzekere en complexe vraagstukken

Wij als Cratos Consulting treden al 15 jaar buiten de gebaande paden om nieuwe oplossingen te vinden voor vraagstukken die zich kenmerken door onzekerheid en complexiteit. Wij erkennen dat succesvol omgaan met verandering komt vanuit de betrokkenheid en het eigenaarschap van de mens. De mens die de wil en de middelen heeft om vooruitgang te boeken, zo successen te behalen en de wereld van morgen al vandaag vorm te geven.

Wat wij doen?

Onze opdrachtgevers begeleiden in hun deel van de transitieopgave, waarbij we ze leren om beter om te kunnen gaan met onzekerheden, sneller tot besluiten te komen, en effectief samen te werken. We helpen daarnaast om inzicht te krijgen in de veelheid aan informatie, keuzes en raakvlakken die samenhangen met de complexiteit van de transities. Door middel van concrete doelen en een pragmatische aanpak houden we grip op de voortgang binnen de opgave. Wij noemen dat Projectmatig Werken volgens Cratos Consulting, een aanpak passend voor de transitieopgaves van deze tijd.

Waarom dit werkt?

Traditionele projectmanagementmethodes zijn gemaakt om projecten waarvan de uitkomst al bekend is te organiseren. Binnen transities is de uitkomst nog niet zeker, er zijn meerdere scenario’s denkbaar. Traditioneel Projectmanagement is goed. Er is echter meer nodig om grip te houden op de voortgang van je opgave en tegelijkertijd wendbaar te zijn en snel besluiten te kunnen nemen op wisselende informatie en een verschuivende horizon of doel.
Het succes van onze aanpak zit in het onderkennen van acht aandachtsgebieden, waarvan wij vinden dat Projectmatig Werken in transitieopgaven uit moet bestaan.
wij bieden handvatten om een integrale benadering te implementeren die zorgt dat alle aspecten van een project, programma of portfolio in samenhang beschouwd kunnen worden en afgezet kunnen worden tegen de te bereiken doelen, zowel sector-overstijgend als organisatiespecifiek.
we begeleiden onze opdrachtgevers naar duidelijke, meetbare doelen die bekend zijn en gedragen worden binnen de gehele organisatie zodat er samengewerkt kan worden om deze te bereiken.
we bieden een kader en methodieken om sturingsinformatie inzichtelijk te hebben en voortdurend grip te houden op de voortgang. Zo is er inzicht en kan er altijd tijdig bijgestuurd worden. Door kortcyclisch te werken zijn we in staat samen met onze klanten continue te leren en te verbeteren, een cruciale vaardigheid om vooruit te kunnen blijven bewegen.
het nemen van beslissingen vraagt om inzicht in mogelijke scenario’s, trends, risico’s en kansen, en actuele en relevante informatie om besluiten op te baseren. Door middel van diverse inhoudelijke sessies, praktische dashboards en begrijpelijke rapportages zorgen we dat de informatie die nodig is ook beschikbaar is en accuraat. Besluiten kunnen snel en onderbouwd worden genomen.
Het vermogen om wendbaar te zijn zit in de factor mens en in hoeverre die in staat is om te gaan met veranderde inzichten. We zetten in op het creëren van eigenaarschap, door met onze opdrachtgevers te kijken naar de aspecten ‘weten, willen en kunnen’. Heeft iemand de juiste kennis, vanuit eigen ervaring, scholing, maar ook interne communicatie vanuit de organisatie zelf? Voelt iemand zich betrokken? En is iemand überhaupt in staat vanuit zijn rol of mandaat om invloed uit te oefenen en impact te maken? Zo niet? Dan brengen wij daar samen verandering in door middel van teamsessies, individuele coaching en trainingen. Daarnaast nemen we ook de flexibiliteit van de werkprocessen onder de loep.
door middel van trainingen (op maat), Deep Dives en samenwerkingssessies bevorderen we teamwork en benutten we individuele sterke punten. Ook het (helpen) creëren van een veilige setting en een gedragen beeld over de koers doen wij hierin graag.
wij leren onze opdrachtgevers door middel van het implementeren van onze aanpak ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ om een andere kijk te krijgen op onzekerheden, en deze te benoemen en beet te pakken. ‘Risicogestuurd Denken en Handelen’ is onze mensgerichte aanpak op risicomanagement, waarbij we ons, naast het voorzien van potentiële risico’s en kansen en het proactief aanpakken hiervan, richten op het creëren van eigenaarschap binnen het team.
het ‘managen’ van stakeholders is niet voldoende. Actieve betrokkenheid en communicatie met alle belanghebbenden is nodig omdat de raakvlakken binnen transities groot zijn. Wij helpen daarbij door bijvoorbeeld het opzetten van toegepaste rapportages, zodat iedere stakeholder de voor hem of haar relevante informatie heeft, of het organiseren van samenwerkingssessies die breder zijn dan alleen de projectorganisatie zelf, en ook de stakeholders betrekken.
Blog 2 RM - risicokwantificering

Focus op balans tussen Mens, Proces en Resultaat

Bij Cratos Consulting begrijpen we dat de uitdagingen van deze tijd niet alleen technisch van aard zijn maar ook diepgeworteld zijn in de menselijke factor. Onze aanpak is er dan ook op gericht om een harmonieuze balans te vinden tussen Mens, Proces en Resultaat. We gaan verder dan alleen de zichtbare ‘hard controls’ zoals regels en procedures, en het inrichten en implementeren daarvan. Daarnaast geven wij aandacht aan de benodigde ‘soft controls’, zoals de houding en het gedrag van medewerkers, hun vermogen tot zelfreflectie, hun acceptatie van feedback en hun bereidheid om informatie te delen en samen te werken.

Het ‘Mens’ aspect benadrukt het belang van de mensen die betrokken zijn bij een project of programma. Het gaat hierbij om de competenties, vaardigheden, ervaring en de samenwerking tussen de teamleden. Een goede samenwerking, communicatie en een positieve werkcultuur zijn cruciaal voor het succes van projecten. Het is de taak van de leidinggevende om een omgeving te creëren waarin iedereen kan excelleren en bijdragen aan de gemeenschappelijke doelen.

Mensen zijn de bepalende factor in succes. Zij dienen bereid te zijn om te helpen om de gewenste verandering en/of project te realiseren. Een hogere mate van (verander-)bereidheid leidt tot gedragsverandering, wat de kans op succes van het veranderproces en/of project vergroot.

Om deze (verander-)bereidheid te stimuleren, is het creëren van eigenaarschap essentieel, dat wordt bepaald door drie kernperspectieven: Weten, Willen en Kunnen (zie figuur 1). Medewerkers zijn bereid te veranderen en eigenaarschap te tonen voor de verandering als ze ‘Weten’ wat de verandering/project inhoudt en wat dit voor hun dagelijkse werk betekent, als ze de verandering ‘Willen’ door zich betrokken te voelen en vertrouwen te hebben in een positieve uitkomst en als ze in staat zijn de verandering/project te ‘Kunnen’ door de juiste kennis, ervaring, tijd en middelen te hebben.

‘Willen’ bestaat uit drie belangrijke componenten: ‘IK wil, IK heb invloed & IK ben verantwoordelijk’

Het ‘Proces’ aspect richt zich op de methoden, technieken en procedures die worden gebruikt om de (project-) doelstellingen te bereiken. Goed gedefinieerde, gestroomlijnde processen zorgen voor efficiëntie, consistentie en kwaliteit in de uitvoering van (project-)taken. Het stelt teams in staat om op een gecoördineerde en gestructureerde manier te werken, wat cruciaal is voor het behalen van de (project-)doelstellingen binnen de gestelde tijd en budget.
Het ‘Resultaat’ aspect focust op de beoogde uitkomsten en de toegevoegde waarde die het project of programma moet opleveren. Het gaat hierbij om het realiseren van tastbare en meetbare resultaten die in lijn zijn met de strategische doelstellingen van de organisatie. Het monitoren en evalueren van de resultaten is essentieel om te zorgen voor continue verbetering en om te garanderen dat de beoogde voordelen worden gerealiseerd.

We passen deze aanpak toe in al onze vormen van dienstverlening binnen transities. Van Risicomanagement, Projectbeheersing, Inkoop- en Contractmanagement tot Project- en Portfoliomanagement is gebleken dat dit de meest effectieve manier is om tot resultaten te komen en ons aandeel te leveren in het boeken van voortgang op deze opgaves. We doen dat middels interim-inzet, advies, organisatieontwikkeling en trainingen.

Ieder kwartaal brengen wij een nieuwsbrief uit met verdieping op de verschillende thema’s, kennis over onze expertises, aankomende kennissessies en meer informatie over onze aanpak. Schrijf je hier in:

Neem contact op met één van onze consultants

Meer weten over onze aanpak, en wat het effect daarvan kan zijn op jouw projecten? We komen graag langs om eens te sparren. Voor meer informatie of een afspraak kun je contact opnemen met een van onze consultants.

Scroll naar boven